پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۹ دفاع:
۱۸۴۷ شناسه:
عليرضا عزيزي دانشجو:
طراحي الگوي مديريت ريسك استعداد با رويكرد دانشگاه كارآفرين(مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) عنوان فارسي:
University talent management modeling عنوان انگليسي:

ورود به دانشگاه كارآفرين به عنوان نسل سوم دانشگاه ها، نيازمند در نظر گرفتن عناصر مهمي است كه بايستي قبل از اين تغيير بزرگ لحاظ شوند. حفظ استعدادهاي دانشگاه كارآفرين، هدفي است كه در اين تحقيق در قالب طراحي الگوي مديريت ريسك استعدادها با رويكرد دانشگاه كارآفرين مورد پژوهش قرار گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي شيراز و روش كيفي تحقيق را تئوري زمينه بنيان با بهره گيري از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوري داده ها تشكيل مي دهند. نتيجه حاصل از كدگذاري هاي باز، محوري و انتخابي، ارائه مدل تحقيق است كه بيانگر عدم تطابق ساختاري و فرهنگي به عنوان شرايط مداخله گر، بهبود ساختاري، ماموريتي و فرآيندهاي سازماني به عنوان شرايط علي، ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان بستر، مديريت ريسك استعداد به عنوان مقوله محوري و ارتقاي فرهنگي، نگرشي و علمي-مهارتي به عنوان پيامد در اين مدل هستند.بخش هاي مربوط به منابع انساني بايستي درگير برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مربوط به منابع انساني در سازمان باشند.اگر منابع انساني سازمان، بخواهند در ساخت استراتژي سازمان دخيل باشند، بايد در نقش خود به عنوان منابع انساني

سازمان، تغييرات اساسي ايجاد كنند. منابع انساني بايد شريك توسعه سازماني در هدايت آن به سمت مسير اصلي و از پيش تعيين شده اش يعني بهبود توسعه سازماني باشند و اين همان عنصر زيربنايي ساخت استراتژي مديريت استعداد است.

حال كه ارزش حياتي مديريت استعداد در سازمان مشخص شد، مي توان به اين نكته اشاره كرد كه اين تحقيق قصد دارد با طراحي مدل مديريت استعداد در دانشگاه پيام نور استان فارس به اين سوال پاسخ دهد كه چگونه مديريت استعداد و مشاركت كاركنان تعريف مي شوند و همچنين اينكه چگونه مي توان يك استراتژي مديريت استعداد را به گونه اي طراحي كرد كه بتواند بر مشاركت كاركنان در هر دوسطح علمي و غيرعلمي در امور سازماني تاثيرگذار باشد. به علاوه در اين تحقيق قرار است پي به اين نكته برده شود كه چگونه منابع انساني و توسعه سازماني مي توانند ازاين استراتژي حمايت كنند.

اين تحقيق در پي آن است كه با بكارگيري روش تحقيق آميخته و انجام مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با سازمان هاي مشابه) از حيث نوع كاركرد( و مقايسه آنها با يكديگر، پي به عناصر تشكيل دهنده مشاركت سازماني از جمله جو سازماني، محيط

سازماني و ارتباطات سازماني ببرد تا بر اساس آنها بتواند استراتژي مديريت استعداد را به سمت دستيابي به اهداف مشاركت هر چه بيشتر كاركنان در امور سازماني و در نتيجه بهبود و توسعه سازماني و فردي در همه جهات هدايت كند. الزم به ذكر

است در صورت تحقق اين مهم و تركيب اين دو عنصر سازماني، مي توان شاهد تغييرات اساسي در فرهنگ و محيط سازماني باشيم. در نتيجه، مدلي كه در پايان تحقيق به عنوان استراتژي مديريت استعداد ارائه خواهد شد، ريشه در اين دو مقوله يعني منابع انساني و توسعه سازماني خواهد داشت؛ عناصري كه خود ريشه در استراتژي كلان سازماني دارند.

چکيده:

استعداد، ريسك استعداد، مديريت ريسك استعداد، دانشگاه كارآفرين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدصادق ضيايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
دکتر محمد تابان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

Journal of Management Research and Analysis

05/02/132-139

PROVIDING TALENT RISK MANAGEMENT PATTERN IN ENTREPRENEUR UNIVERSITY (CASE STUDY: UNIVERSITIES OF SHIRAZ CITY)

Dr. Mohammad Sadeq Ziaei, 2 Dr. Tahmored Hasan Gholipour, 3 Dr. Mohammad Taban and 4 Alireza Azizi

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.