پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۸۴۶ شناسه:
ليلا صفاري دانشجو:
مدل رابطه بين منابع قدرت و سوء رفتار مربيان باانگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه عنوان فارسي:
The relationship between the sources of power and misconduct coaches With the motivation of elite female athletes عنوان انگليسي:

هدف اين تحقيق ارائه مدل رابطه بين منابع قدرت وسوء رفتار مربيان باانگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه بود. روش تحقيقازنوعتحليل عاملي وبه لحاظ اجرا ميداني مي باشد.جامعه آماري تحقيقراتمامي ورزشكاران زن نخبه 2رشته تيمي و 2 رشته انفرادي شامل دوچرخه سواري و قايقراني كه دعوت شده به اردو هاي تيم هاي ملي در سال 1395بودند تشكيل دادند، كه به روش تمام شمار 190 ورزشكار براي نمونه انتخاب شدند.جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي قدرتدرورزشونوهمكاران ( 2000 ) ،پرسشنامه بررسي تجربه سوءرفتار، بلوري زاده (1392) ،پرسشنامة انگيزش پيشرفت لانگ و فريس(2006)از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به منظور پيش‌بيني تغيير وروش تحليل عاملي و آزمون tدربررسي برازش مدل وتعيين تاثيرازطريق نرم‌افزار آماري SPSS، Excel و SMART-PLSاستفاده شد.نتايج تحقيق نشان داد بين منابع قدرت با انگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه رابطه چندگانه وجود دارد و ، منابع قدرت انگيزش پيشرفت را تبيين مي كنند.بين مولفه هاي سوء رفتار با انگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه رابطه چندگانه وجود دارد مولفه هاي سوء رفتار انگيزش پيشرفت را تبيين مي كنند. شاخص هاي برازش نيكويي برازش NFI؛ SRMR به همراه تفسير آنها نشان مي دهد كه مدل داراي برازش نسبتاً مناسبي نيست. و در PLS-SMART شاخص ها بايد با احتياط تفسير شوند.

چکيده:

منابع قدرت ،سوء رفتار مربيان ،انگيزش پيشرفت ،ورزشكاران زن نخبه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنماي دوم:
دکتر افسر جعفري حجين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.