پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۲ دفاع:
۱۸۴۲ شناسه:
علي نوري زاده دانشجو:
ارائه الگوي عوامل شكل دهنده جو سالن‌هاي ليگ برتر فوتسال ايران (با رويكرد بازاريابي) عنوان فارسي:
Modeling the shaping climate of Halls factors of Premier League Futsal Iran (marketing approach) عنوان انگليسي:

مفهوم جو دربردارنده اين نكته است كه محيط ها يا مكان ها در بردارنده نقش احساسي خاصي هستند كه منجر به ادراك كيفيت آن ها مي شود و جو به عنوان فاكتوري كه تحريك كننده احساس مطلوبيت است به كار مي رود. خلق جو فعاليتي است كه مشخص ميكند محيط بازاريابي بايد به دقت شكل گيرد تا هم منجر به رفتارها و ارزيابي هاي خاصي از سوي مصرف كنندگان شود و هم موجب جذب شدن آنها به سوي يك بازار هدف خاص شوند. اخيرا محققان مديريت ورزشي با اهميت دادن به اين بخش مطالعه جو ورزشگاه را آغاز كرده) يوچن و همكاران ،2013( و در تلاشند تا با شناسايي عواملي شكل دهنده جو ورزشگاه هم از بروز رفتارهاي مخرب پيشگيري كنند و هم زمينه تفريحي لذتبخش براي خانواده ها را فراهم آورند كه دربردارنده منافع اقتصادي فراواني براي باشگاه ها، اسپانسرها و رسانه ها است. در همين راستا اين تحقيق نيز قصد دارد با توجه به نتايج تحقيقات پيشين به بررسي عوامل شكل دهنده جو ورزشگاه هاي فوتسال در ايران پرداخته و نقش آن بر رضايت و تمايلات رفتاري تماشاگران را بررسي كند تا پاسخي براي سوالات زير بيابد:

1) مهمترين عوامل شكل دهنده جو سالن هاي ورزشي فوتسال كدامند؟

2) آيا ارتباطي بين جو سالن هاي ورزشي فوتسال با ميزان رضايت تماشاگران وجود دارد؟

3) آياارتباطي بين جو سالن هاي ورزشي فوتسال با تمايلات رفتاري تماشاگران وجود دارد؟

برنامه ريزي براي جو يك تجارت، مي تواند به تفاوتي چون موفقيت يا شكست منجر شود. با اين همه، جو در ورزش به ندرت از ديدگاه علمي مورد بررسي قرار گرفته است. عليرغم اينكه بهبود جو در استاديوم هاي ورزشي و شايد به طور اخص استاديوم هاي فوتسال بتواند موجب رونق اقتصادي و فرهنگي اين رشته شود، محقق در پي تعيين ارتباط عوامل شكل دهنده جو ورزشگاه با فاكتورهاي رضايتمندي،تمايلات رفتاري تماشاگران ليگ برتر فوتسال ايران (با رويكرد بازاريابي) است.نوع پژوهش حاضر توصيفي خواهد بوده كه به صورت ميداني انجام خواهد گرفت. همچنين، براي دستيابي به اهداف پژوهش، از روش تركيبي در دو بخش كيفي و كمي استفاده خواهد شد. در بخش كيفي پژوهش متغيرها و عامل‌هاي اصلي مؤثر بر جو سالن هاي فوتسال شناسايي و نيز الگوي مفهومي پژوهش ارائه خواهد شد. در بخش كمي نيز داده‌هاي حاصل از پرسشنامه جهت آزمون فرضيه‌ها و ارايه الگوي نهايي پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چکيده:

جو، رضايتمندي،تمايلات رفتاري، بازاريابي، تماشاگران، فوتسال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.