پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۸۳۸ شناسه:
اميد محمودي خوشرو دانشجو:
عنوان ارائه مدل تبيين كيفيت حسابرسي مستقل عنوان فارسي:
Presenting an explanatory model for audit quality عنوان انگليسي:

انجام حسابرسي به عنوان يك فعاليت نظارتي و نيز به عنوان يكي از مكانيزم‌هاي حاكميت شركتي براي جلب و حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران به وجود تقارن اطلاعاتي، منصفانه بودن بازار و نيز منصفانه بودن اطلاعات در دسترس ضروري است. ديدگاه سيستمي به كيفيت حسابرسي، ديدگاه جامع تري نسبت به ساير ديدگاه ها ارائه مي دهد، لذا در اين تحقيق ضروري است كه كيفيت حسابرسي با رويكرد سيستمي، مبناي بررسي قرار گيرد و علي‌رغم نگاه پيشين به كيفيت حسابرسي كه محصول‌گرا بود، به صورت فرآيندگرا و سيستمي نيز به مساله توجه شود. شاخص‌هاي بالقوه مطرح شده در اين پژوهش شامل عوامل ورودي‌هاي حسابرسي، فرآيند حسابرسي و نتايج حسابرسي است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از جهت روش استنتاج، از نوع توصيفي- تحليلي است. براي جمع آوري داده ها از پرسش‌نامه و براي تدوين و گردآوري ساير اطلاعات از مطالعه كتابخانه اي استفاده مي شود. استنباط آماري پژوهش به كمك منطق فازي صورت گرفته است. در اين پژوهش، ضريب ناسازگاري براي كل داده‌ها 03/0برآورد گرديد. مطابق با نتايج، بيش-ترين تاثير ناشي از شاخص‌هاي ميانگين سوابق كاري، تخصص و تجربه صنعت، زمان بندي و ساعات كار شركا، مديران و بازبيني‌هاي كيفي به نسبت كل كار حسابرسي، شاخص‌هاي مرتبط با استقلال و رعايت آن شاخص‌ها، انتشار مجدد صورت‌هاي مالي و تاثير آن بر بازار، حجم كار شركا و كاركنان و جابجايي مكرر شركا و مديران ارشد موسسه كه به‌ترتيب داراي درصد نسبي ۲۱/۳۲، ۱۴/۲۰، ۹/۳۹، ۸/۸۱، ۸/۴۸، ۶/۱۲ و ۵/۹۸ درصد مي‌باشند كه اين 7 شاخص در مجموع نزديك به 80 درصد از درصد تجمعي شاخص‌هاي مطالعه كنوني را به‌خود اختصاص مي‌دهند.

چکيده:

اعداد فازي مثلثي، روش تحليل سلسله مراتبي، منطق فازي، كيفيت حسابرسي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
دکتر يحيي حساس يگانه استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.