پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۸۲۷ شناسه:
ياسر شاماني دانشجو:
تبيين نقش منطقه مكران در قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
The Explaintion ofthe regional Makran role in national power of Islamic Republic of Iran عنوان انگليسي:

ژئوپليتيك به‌عنوان علمي كه عامل قدرت را زمين مي‌داند، با رويكردي جامع در تبيين جايگاه درياها نقش‌آفريني مي‌كند. درياها نيز هركدام از ذهن خلاقانه ژئوپليتيكي اهميت و جايگاه خاص خود را دارند. درياي مكران به‌عنوان يكي از پوياترين پهنه‌هاي آبي دنيا بنابر دلايل متعدد ژئوپليتيكي ازجمله درياهايي است كه صاحب اهميت مبناي با آينده‌اي تأثيرگذار مورد توجه است. به همين دليل كشور ايران به‌عنوان تنها كشور واقع در كرانه‌هاي دريا كه مالكيت و حاكميت متعارف اين دريا را در اختيار دارد، نگاه ويژه‌اي به تبيين نقش مكران در سرنوشت ملي خود دارد. رساله پيش رو با استفاده از منابع كتابخانه اي و ميداني و تحليل داده هاي بدست آمده از طريق روش تحليلي- توصيفي اقدام به تبيين نقش مكران در قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و در پايان به اين نتيجه رسيد كه منطقه مذكور در عوامل مبني بر جغرافيا موجب افزايش قدرت ملي و در عوامل وابسته به انسان و مباحث مرتبط با آن موجب كاهش قدرت ملي ج ا ا مي گردد. لذا در صورت انجام آمايش سرزميني ميتوان موجب تغيير عوامل كاهنده قدرت ملي در منطقه مكران گرديد و منطقه مورد مطالعه را به عاملي جهت ارتقاء قدرت ملي كشور تبديل نمود.

چکيده:

1-قدرت ملي 2-مكران 3- آمايش سرزمين 4- امنيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيومرث يزدان پناه درو استاد راهنما:
دکتر سيد يحيي صفوي استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد باقر قاليباف استاد مشاور:
دکتر زهرا پيشگاهي فرد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

سياست دفاعي

/

محاسبه قدرت نظامي با استفاده از فرمولهاي قدرت ملي

كيومرث يزدان پناه،سيد رحيم صفوي، محمد باقر قاليباف، زهرا پيشگاهي فرد، ياسر شاماني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.