پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۱۸۲۵ شناسه:
سيدمهدي رضوي فرد دانشجو:
بررسي تطبيقي مباني نظري حقوق بشرمعاصر با ادبيات عرفاني تا قرن هفتم عنوان فارسي:
the studing of mystis textes from human rights vision عنوان انگليسي:

حقوق بشر معاصر داراي مصاديق بسياري است (مصاديقي كه غالبا در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است) كه طبيعتا مانند هر جريان فكري داراي مباني فلسفي و تاريخي است. غير قابل انكار است كه اين مصاديق داراي شباهت هاي فراواني با افكار و رفتاهاي عرفاي ما مي باشد و ارزش آن را دارد كه با بررسي جزيي تاريخي و مبنايي مشخص شود كه آيا اين شباهتها از لحاظ مبنايي نيز همگون اند يا اينكه صرفا در پوسته و نمود بيروني به هم شبيه اند؟ هر پاسخي به اين پرسش مي تواند كيفيت انتخاب و اتخاذ رويكري براي روبرو شدن با اين جريان مهم و ارزشمند معاصر را روشن نمايد. همچنين اين پژوهش پلي است ميان عرفان در جهان سنتي و جهان امروز تا به شكلي متون عرفاني را از قفسه هاي كتابخانه ها خارج نمايد و در زيست انسان مسلمان ايراني معاصر نيز موثر افتد.

چکيده:

۱- حقوق بشر، آزادي، برابري، حق، اومانيسم،عرفان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله هادي استاد مشاور:
دکتر حسن جعفري تبار استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.