پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۲۴ دفاع:
۱۸۲۳ شناسه:
سيد حسين شاكر طاهري دانشجو:
تدوين چارچوب گزارشگري پايداري شركتي عنوان فارسي:
Development of Framework Corporate Sustainability Reporting عنوان انگليسي:

موضوع پايداري شركتي بخشي از توسعه پايدار بوده كه براي اولين بار در سال 1987 در كميته جهاني توسعه و محيط زيست پيرامون گازهاي گلخانه اي مطرح شد. كميسيون برونتلند در اواخر قرن بيستم توسعه پايدار را به اين صورت تعريف كرد: "توسعه اي كه نيازهاي نسل حاضر را بدون از بين بردن تواناييهاي نسلهاي آينده براي پاسخگويي به نيازهاي آيندگان، برآورده مي سازد". احساس تعهد نسبت به نسلهاي آينده از اصول اساسي توسعه پايدار است.

بنابراين پايداري شركتي يك فرآيند و به نوعي سفر براي رسيدن به عملكرد پايدار در ابعاد پنج گانه آن شامل اقتصاد، حاكميت، جامعه، اخلاق و محيط زيست مي باشد. شركتي كه به صورت موثر رهبري مي شود،طرفدار اصول اخلاقي بوده، به حاكميت مسئوليت اجتماعي و الزامات زيست محيطي متعهد است، مي تواند در ايجاد عملكرد مالي بلند مدت، پايدار باشد.

گزارشگري پايداري شركتي، يك گزارش عمومي از عملكرد اقتصادي،اجتماعي،حاكميتي،اخلاقي و محيطي شركت است كه داراي سه ركن اساسي مي باشد؛اين اركان با يكديگر تشكيل دهنده تمام فعاليت هاي سازمان يا شركت مي باشد و آنها عبارتند از : توسعه پايدار، پاسخگويي، شفافيت.

مدتي است در دنياي تجارت جهاني لزوم بازنگري در گزارشگري مالي شركتها به منظور نمايش آثار مالي پايداري شركتها مورد توجه قرار گرفته است،بنابراين بازارهاي سرمايه به زيرساخت هايي براي محاسبه عملكرد پايداري شركتها نياز دارند.گزارشگري پايداري شركتي به سرعت در حال رشد بوده و ميتواند نيازهاي ذينفعان براي مديريت ريسك و اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري و سنجش عملكرد را در اختيار قرار دهد.در حالي كه اكثر شركتها امروزه اعتقاد دارند كه بايد به مسئوليت هاي اجتماعي با رويكرد توسعه پاينده توجه داشته باشند،دامنه و مرزهاي گزارشگري و افشاي پايداري شركتي براي شركتهاي ايراني مشخص و واضح نيست.در ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه با رويكرد توسعه پاينده بر اساس قانون اساسي،سياست هاي كلي سند چشم انداز 1404،برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرايند خصوصي سازي و توسعه بازار سرمايه و نهادهاي فعال در آن، به نظر مي رسد ضروري است بر مبناي يك مطالعه و نتايج حاصل از آن، به درك و توسعه گزارشگري پايداري شركتي كمك نمود. در حال حاضر، در ايران مقررات و استانداردهاي مشخصي براي گزارشگري پايداري شركتي در گزارشات سالانه در سطح شركتها بطور يكپارچه و جداگانه وجود ندارد.

لذا باتوجه به منافع گزارشگري پايداري شركتي و اهميت آن در دنياي اقتصاد جهاني و اقدامات انجام شده در دنيا جهت اشاعه و بكارگيري گزارشگري پايداري شركتي ، اين پژوهش به دنبال اين است كه با مطالعه ادبيات نظري موضوع و ارزيابي مدل ها و استانداردهاي موجود در تحقيقات مختلف و در نظر گرفتن شرايط محيطي شركتهاي ايراني و كسب نظرات خبرگان، مدل اشاعه گزارشگري پايداري شركتي در ايران را تدوين و محرك ها و عوامل موثر بر بكارگيري و اشاعه اين نوع گزارشگري را مشخص و ضريب تاثير واهميت عوامل را تبيين نمايد.

چکيده:

توسعه پايدار،پايداري شركتي،گزارشگري پايداري شركتي،اشاعه نوآوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيتا مشايخي استاد مشاور:
دکتر قاسم بولو استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهش هاي تجربي حسابداري

38/

تدوين چارچوب گزارشگري پايداري شركتي

كاوه مهراني ، سيد حسين شاكر طاهري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.