پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۳۰ دفاع:
۱۸۲۰ شناسه:
عصمت همتي دانشجو:
ارائه مدل عوامل پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي كاركنان زن سازمان ورزش عنوان فارسي:
Presenting a model of promoting and inhibiting factors in Career success of woman employees Sport Organization of Tehran Municipality عنوان انگليسي:

" بالا ترين هدف هر دولتي، تحقق توسعه پايدار است و مردم مهمترين منبع توسعه وزنان نيمي از نيروي بالقوه توسعه دهنده جوامع امروزي"و به عبارتي بهتر، از آنجائي كه امروزه زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و از طرفي عامل اصلي توسعه منابع انساني مي باشند و در نهايت چالشهاي فراروي زنان و شكافهاي ايجاد شده با آنچه كه مطلوب است ودشواريهاي اساسي كه در جامعه زنان امروزي رخ نموده است مي توان ادعا كرد كه زنان در توسعه پايدار نقشي دو وجهي دارند: يك وجه نيمي از منابع انساني كشور و وجه ديگر عامل انساني تربيت و تجهيز منابع انساني زيرا كه نيروي انساني آينده مملكت در دامن زنان تربيت مي شود. بنابراين دستيابي به توسعه پايدار نيازمند حضور فعال زنان سالم در جوامع بشري است كه زن سالم محور خانواده وجامعه سالم است (فصلنامه ريحانه مركز امور مشاركت زنان ، 1383). بحث توسعه منابع انساني و موفقيت فقط منحصر به طبقه خاصي از كاركنان نمي شود. اما بنظر مي رسد همانند ساير مقوله هاي مديريتي در اداره هاي دولتي و شركت هاي مورد نظر نيز بحث زنان به فراموشي سپرده شده است، موانع پويايي زنان بعنوان بخش مهمي از نيروي انساني سازمانها موضوع اصلي اكثر شركت ها و اداره هاي دولتي است، اين موانع نه تنها سد راه پيشرفت افراد مي‌شود، بلكه باعث محروميت اقتصادي و نيز ايجاد مشكلات قانوني براي آنان مي‌گردد (نيكنام و همكاران، 1385). به منظور حفظ توان رقابت در اين فرصت‌هاي زود گذر، سازمانها بايستي از تمامي ذخاير نيروي متخصص خويش استفاده كنند. امروزه اكثريت كارفرمايان و مديران عالي رتبه مسئوليت دارند كه مطمئن شوند كه از لحاظ اقتصادي، فردي، اجتماعي، اخلاقي و قانوني هيچ مانعي براي پيشرفت زنان متخصص در سازمانها وجود ندارد. براي سازمانها ضروري است كه داراي با استعدادترين افراد باشند، سواي اينكه از چه نژاد، طبقه يا جنسيتي هستند (نيكنام و همكاران، 1385). زنان بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. كه مسئوليت خطير تربيت نسل آينده ايران را بر عهده دارند(اتقياء، 1386). در همه ي جوامع نابرابريهايي در برخورداري افراد از امكانات و تسهيلات و فرصتهاي رشد و پيشرفت وجود دارد و اين نابرابريها در مورد زنان چشمگيرتر و فراگيرتر است. توجه به اين امر در چند سال اخير از سوي سازمانهاي پيشرو انجام شده است و تحقيقات متعددي در اين زمينه بعمل آمده و حاصل اين تحقيقات مبناي بسياري از برنامه ريزيهاي خرد وكلان كشورها قرار گرفته است. اين تحقيق بر آن است تا عوامل فردي و سازماني پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي در زنان را شناسايي كند. با توجه به گستردگي جامعه زنان، اين تحقيق به صورت موردي در جامعه‌ي كاركنان زن سازمان ورزش شهرداري تهران انجام مي شود.تحقيق حاضر در نظر دارد تا به ارائه مدل عوامل فردي و سازماني پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي در كاركنان زن سازمان ورزش شهرداري تهران در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بپردازد.اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي-تحليلي مي باشد، چون در پي شناسايي عوامل فردي و سازماني (پيش برنده و بازدارنده) مؤثر بر موفقيت شغلي زنان شاغل در شركت مورد بررسي مي باشد.

همچنين در انجام اين تحقيق از دو روش اسنادي به دليل استفاده از منابع داخلي و خارجي و مستندات معتبر و قابل قبول و روش پيمايشي به دليل انجام عمليات تحقيق در راستاي بررسي موضوع در ميدان واقعي از طريق ابزارهاي مختلف و استفاده از تكنيك هايي چون مشاهدات عيني، پرسشنامه و بررسي آثار و مدارك و آنچه كه حاصل جستجو و پيمايش است، استفاده خواهد شد.

چکيده:

موفقيت شغلي، عوامل فردي، عوامل سازماني،عوامل پيش برنده سازماني،عوامل بازدارنده سازماني ،كارمند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد خبيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.