پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۷ دفاع:
۱۸۱۹ شناسه:
سينا رزبان دانشجو:
ارايه مدل ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري عنوان فارسي:
model for performance assessment of industrial parks with regard to sustainability criteria عنوان انگليسي:

بررسي وضعيت كشورهاي در حال توسعه بيان گر اين نكته مي باشد كه تصميمات با وجه استراتژيك درست باعث تحول بنيادين اقتصادي در اين كشورها گرديده است.در كشور ايران سياست هاي چندي براي رونق بخشي به صنايع و توليدات ملي با استفاده از صرفه جويي مقياس و تمركز در نواحي مختلف بنابر روش هاي موجود در جهان صورت پذيرفته است. از جمله اين سياست ها مي توان به سياست تمركز زدايي و ايجاد شهرك هاي صنعتي در مناطق داراي امكانات كمتر اشاره كرد. در اين مطالعه به منظور ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي مدلي با در نظر گرفتن مفهوم تعادل و معيارهاي پايداري ايجاد مي گردد. سپس با استفاده از شاخص هاي نهايي شده توسط خبرگان كه از اين مدل استخراج شده است مقايسه زوجي ميان شاخص ها با روش پيشنهاد شده انجام گرفته نتايج حاصل از اين مقايسات و امتيازدهي ها با استفاده از يك مدل سازي تصميم گيري چندگانه در دو حالت ايده آل و خاكستري مورد بررسي قرار گرفته و مقادير شاخص ها در اين 2 حالت مشخص مي گردد.

چکيده:

شهرك صنعتي، ارزيابي عملكرد، توسعه پايدار، تعادل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور مومني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت الله اصغري زاده استاد مشاور:
دکتر عليرضا حسن زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.