پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۶ دفاع:
۱۸۱۸ شناسه:
مرجان شفيع زاده نصرآبادي دانشجو:
ارزيابي اثر تخريب سرزمين بر خدمات زيست‌بوم (مطالعه موردي: منطقه طالقان) عنوان فارسي:
Evaluation of land degradation effects on ecosystem services (Case Study: Taleghan Region) عنوان انگليسي:

اين تحقيق با هدف ارزيابي آثار تخريب سرزمين بر خدمات زيست‌بوم در منطقة طالقان مياني انجام شد. از آنجا كه در منطقة مورد مطالعه يكي از عوامل مهم تعيين‌كنندة تخريب سرزمين و خدمات زيست‌بوم، تغيير كاربري اراضي بود، از اين‌رو تغييرات كاربري اراضي در يك دورة سي ساله (1366-1396) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و نمونه‌هاي تعليمي بررسي شد. براي تحليل تغييرات كاربري از شاخص‌هايt و LQ استفاده شد. همچنين با كمك ابزار سناريوساز مدل InVEST، با توجه به روند تغييرات كاربري اراضي و تعيين سناريوهاي تغيير، كاربري اراضي منطقه براي سال 1410 پيش‌بيني شد. بر اساس نتايج حاصل از تغييرات كاربري و با كمك ابزار كيفيت زيستگاه و توليد آب مدل InVEST، تخريب زيستگاه، تنوع، نادر بودن زيستگاه و توليد آب براي سه وضعيت پايه (سال 1377، قبل از احداث سد طالقان)، فعلي (سال 1396) و آينده (سال 1410) مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين ظرفيت توليد غذا و گردشگري نيز براي سه وضعيت مذكور تعيين شد. افزون بر اين نظرات خبرگان و ذينفعان نيز در خصوص خدمات زيست‌بوم و آثار آن بر تخريب سرزمين با ابزار پرسشنامه و ساير منابع آماري جمع‌آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي، تحليل چندمعياره و ابزار DPSIR استفاده شد. بررسي تغييرات كاربري اراضي در دورة سي ساله 1366-1396 نشان داد كه كاربري ديم‌زار رها شده بيشترين افزايش را طي اين دوره داشته است (افزايش 12 درصدي). سطح اراضي زراعي 7 درصد كاهش يافته و سطح كاربري باغ و ساختمان نيز 3 درصد افزايش يافته است. همچنين زراعت ديم و آيش نيز طي اين دوره، 9 درصد كاهش يافته و در ازاي آن ويلاسازي (باغ و ساختمان) در مناطق مستعد نظير حواشي رودخانه، سد و چشم‌اندازهاي طبيعي افزايش يافته است. ميزان تخريب در زيستگاه در دورة مورد بررسي افزايش پيدا كرده و كيفيت زيستگاه كاهش يافته است. همچنين ظرفيت توليد غذا و آب كاهش يافته و سطح اراضي با تناسب زياد براي بوم‌گردي افزايش يافته است. با توجه به نتايج حاصل از تحليل تغييرات كاربري و خدمات زيست‌بوم در طي دورة مورد بررسي مي‌توان برنامه‌ريزي لازم را براي مديريت سرزمين انجام داد.

چکيده:

تخريب سرزمين،عوامل انساني،عوامل محيطي،خدمات اكوسيستم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد راهنما:
دکتر غلامرضا زهتابيان استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
مرتع مرجان شفيع زاده، غلامرضا نبي بيد هندي و غلامرضا زهتابيان ارزيابي تغييرات كاربري اراضي در حوزة آبخيز طالقان مياني در يك دوره سي ساله داخلي پذيرش شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.