پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۹/۲۵ دفاع:
۱۸۱۷ شناسه:
محمدمهدي قميان دانشجو:
تدوين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد مديريت شهري با رويكرد رعايت اصول اخلاقي عنوان فارسي:
Designing model of performance evaluation of urban management for promotion of citizenship ethics (Case study: Mashhad) عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت رعايت اصول اخلاقي در مديريت شهري، هدف اين پژوهش، تدوين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد مديريت شهري با رويكرد رعايت اصول اخلاقي است. براي انجام اين پژوهش، پس از بررسي ادبيات موضوع، با استفاده از نظر متخصصان، شاخص هاي ارزشيابي جنبه هاي اخلاقي عملكرد مديريت شهري شناسايي شدند. روابط بين شاخص هاي احصاء شده با استفاده از تكنيك مدل سازي ساختاري تفسيري (ISM) تبيين گرديد و با استفاده از ماتريس در دسترس پذيري نهايي، مدل نهايي ساختاري تفسيري ترسيم شد. همچنين با توجه به ميزان فوريت و درجه نفوذ، اولويت هريك از شاخص ها مشخص گرديد. در اين پژوهش، از روش گلوله برفي براي گردآوري اطلاعات و از معيار اشباع تم ها، به عنوان استاندارد پايان نمونه گيري استفاده كرده ايم. براساس نتايج، 63 شاخص احصاء شده مربوط به پنج دسته ذينفعان اصلي مديريت شهري (شامل كاركنان، شهروندان، پيمانكاران و سرمايه گذاران، ادارات دولتي و غيردولتي و محيط زيست)، با استفاده از شبكه تعاملات، در طيفي از بانفوذترين تا وابسته ترين قرار گرفتند كه در اين ميان شاخص هاي مربوط به كاركنان داراي بيشترين نفوذ و شاخص هاي مربوط به محيط زيست، داراي بيشترين وابستگي بودند. همچنين اين پژوهش نشان داد كه شاخص هايي كه عملكرد مطلوب در آنها باعث رضايت ذينفع مي شود، الزاماً عملكرد نامطلوب در آنها باعث نارضايتي نمي شود و از سويي ديگر، شاخص هايي كه عملكرد نامطلوب در آنها باعث نارضايتي مي شود، الزاماً عملكرد مطلوب در آنها باعث رضايت نمي گردد. تعيين و اولويت بندي شاخص ها و ذينفعان متناظر، مي تواند به عنوان الگويي مناسب براي ارزيابي عملكرد و مبنايي براي تصميم گيري و خط مشي گذاري به كار برده شود.

چکيده:

ارزشيابي عملكرد، اصول اخلاقي، مديريت شهري، تحليل تم، الگوي ساختاري تفسيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدكمال واعظي استاد مشاور:
دکتر رضا واعظي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.