پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۸۱۴ شناسه:
سروش احمدي دانشجو:
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركتهاي مهندسان مشاور تهران) عنوان فارسي:
An Investigation of The effect of human resource management practices on organizational performance with the mediating role of innovation (A Case of consulting engineering companies in Tehran) عنوان انگليسي:

مديريت منابع انساني اغلب به عنوان رويكردي جامع به مديريت افراد كه فراتر از كاركردهاي كارگزيني سنتي است؛ تعريف مي شود. تحقيقات نشان داده اند كه مديريت منابع انساني از دو هدف برخوردار است: انگيزش و توسعۀ انساني و ارتقاي عملكرد و بهره‌وري سازمان. مادامي‌كه سرپرستان و مديران شيوه‌هاي مؤثر مديريت منابع انساني را در خود پرورش نداده و اين شيوه‌ها را به اجرا نگذارند، سازمان مربوطه نخواهد توانست به اين اهداف دست يابد؛ هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري مي باشد؛ روش تحقيق پيمايشي مي باشد؛ اين تحقيق از نظر هدف كاربردي است؛ زيرا نتايج آن در ميان شركتهاي مهندسان مشاور كاربرد دارد و از منظر گردآوري داده ها از نوع توصيفي مي باشد؛ جامعه آماري اين تحقيق مهندسان مشاور عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با تعداد 876 عضو در سراسر كشور و 635 در شهر تهران مي باشد كه شركتهاي مهندسان مشاور شهر تهران به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته مي شوند؛ در اين تحقيق جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده خواهد شد؛ همچنين جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از مدلسازي معادلات ساختاري با نرم افزار ليزرل استفاده خواهد شد

چکيده:

: اقدامات مديريت منابع انساني، عملكرد سازماني، نوآوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهرداد استيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.