پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۱۸۰۷ شناسه:
زهرا ايمانيان دانشجو:
ارائه الگوي بيمارستاني دوستدار كودك در كشور با رويكرد بومي عنوان فارسي:
Presenting a children friendly hospital model in a native approach in Iran عنوان انگليسي:

چكيده

زمينه و هدف: اعتباربخشي نقش مهمي در بهبود كيفيت، ايمني، اثربخشي و كارايي خدمات بيمارستاني دارد. براي ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستان‌ها معمولاً از چك ليست‌هاي عمومي استفاده مي‌شود، در حالي‌كه، بيمارستان‌هاي تك تخصصي نياز به استانداردهاي اعتباربخشي اختصاصي دارند. اين پژوهش با هدف توسعه يك مدل اعتباربخشي براي بيمارستان‌هاي دوستدار كودك انجام شد.

روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي و مقطعي بود. ابتدا، استانداردها و سنجه‌هاي اعتباربخشي بيمارستان دوستدار كودك با مرور تطبيقي 10 مدل ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستاني انتخاب شدند. علاوه‌براين، با 57 نفر از مديران ارشد، مترون‌ها، سوپروايزرها، پزشكان متخصص كودكان و سرپرستاران بخش كودكان سه بيمارستان تخصصي كودكان براي شناسايي استانداردها و سنجه‌هاي بيشتر اعتباربخشي بيمارستان‌هاي كودكان مصاحبه شد. در نهايت، پنج متخصص كودكان، استانداردها و سنجه‌هاي اعتباربخشي بيمارستان دوستدار كودك تدوين شده را مرور، اصلاح، نهايي و تأييد كردند.

يافته‌ها: الگوي پيشنهادي اعتباربخشي بيمارستان دوستدار كودك ايران شامل ده استاندارد در محورهاي مديريت و رهبري، برنامه‌ريزي و خط مشي گذاري، آموزش، مديريت كاركنان، مديريت بيماران، مديريت منابع، مديريت فرايندها، نتايج كاركنان، نتايج بيماران و نتايج سازمان و 132 سنجه است.

نتيجه‌گيري: اين مطالعه منجر به طراحي مدل اعتباربخشي بيمارستان‌هاي كودكان شد كه ارزشيابي معتبر و صحيحي از بيمارستان‌هاي تخصصي كودكان ارائه مي‌دهد.

چکيده:

اعتباربخشي، استاندارد، كودك، بيمارستان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
دکتر محسن قدمي استاد راهنماي دوم:
دکتر رابرت مك شري استاد مشاور:
دکتر علي محمد مصدق راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

دانشكده پزشكي دانشگاه تهران

/

مدل اعتباربخشي بيمارستان دوستدار كودك با رويكرد بومي

زهرا ايمانيان، مجتبي اميري، علي محمد مصدق راد، محسن قدمي، رابرت مك شري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.