پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۲/۹ دفاع:
۱۷۹۹ شناسه:
مريم نخستين احمدي دانشجو:
تدوين الگوي شكوفايي شهري (مطالعه موردي شهر قزوين) عنوان فارسي:
Explanation of urban prosperity pattern–case study of Qazvin City. عنوان انگليسي:

هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي دلنشين، با آرامش و ‌راحت براي شهرونداني است كه در آن زندگي مي‌كنند. با اين وجود مطلوبيت عرصه فضاهاي شهري، امروزه از جمله بحران فراروي جهان به سرعت شهري شده است.طبق پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده تا سال 2030 بيش از 50% جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي‌كنند. سريع‌ترين رشد در ساكنان جديد شهري در شهرهاي درحال رشد جهان طراحي شده است. بسياري از اين ساكنان جديد فقير هستند و باعث تخريب شرايط محيطي و اجتماعي مي‌شود. در سال 2012، سازمان اسكان بشر ملل متحد، رويكردي تازه را در حوزه توسعه شهري، مطرح ساخت. رويكردي كل‌نگر و يكپارچه كه براي ترويج بهزيستي و ايفاي نقش همگاني است. اين رويكرد جديد به شهرها در اداره هرچه بهتر آينده شهر شكوفا در حوزه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست‌محيطي كمك مي‌كند. اين رويكرد كه شكوفايي شهري نام گرفته است، عبارت است از يك ساخت اجتماعي كه به حوزه اعمال بشر جامه عمل مي‌پوشاند. اين يك مفهوم گسترده و وسيع است كه طبق سياست‌هاي شفاف، توسعه متعادل و هماهنگ در يك محيط حاكي از انصاف و عدالت كار مي‌كند.اين رساله به منظور تبيين الگوي شكوفايي شهري كه از اركان اصلي پايداري شهري‌ست، نگارش يافته است. تحقيق حاضر از نوع بنيادي-گاربردي و سطح تحليل توصيفي-تحليلي است. شيوه جمع آوري اطلاعات، مطالعات كتابخانه‌اي،اسنادي و پيمايشي مي‌باشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي الگوي شكوفايي شهر قزوين در گام نخست و رتبه‌دهي شاخص‌ها جهت تدوين الگوي ارتقاي شكوفايي شهري قزوين در گام دوم است.نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد كه شهر قزوين از نظر شكوفايي در سطح بالاتر از ميانگين قرار دارد و جهت ارتقاي آن بايد از ابعاد توسعه زيرساخت، عدالت و شمول اجتماعي، كيفيت زندگي، بهره‌وري و توسعه پايدار حركت كنيم.

چکيده:

پايداري شهري، شكوفايي شهري، فضاهاي شهري،عدالت و شمول اجتماعي، كيفيت زندگي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
دکتر احمد پوراحمد استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.