پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۹/۱۷ دفاع:
۱۷۹۲ شناسه:
شيوا زندكريمخاني دانشجو:
طراحي شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت عنوان فارسي:
Designing sustainable reverse logistics network under uncertainty عنوان انگليسي:

نگراني‌هاي به وجود آمده درباره اثرات محيط زيستي و اجتماعي فعاليت‌هاي اقتصادي، منجر به ارايه‌ي تعريفي جديد از توسعه، تحت عنوان «توسعه پايدار» شده است. زنجيره‌هاي تأمين از مهمترين حوزه‌هاي موجود در فضاي كسب و كار مي‌باشد كه سازمان‌دهي و طراحي آن‌ها براساس مفاهيم توسعه پايدار نقش اساسي جهت حركت به سمت پايداري در كشورها ايجاد كند. كشور ايران نيز به دليل صنعتي بودن، از اين موضوع مستثني نبوده و گرايش جامعه و در رأس آن دولت به حفظ محيط‌زيست و حركت به سوي توسعه پايدار افزايش يافته و نگراني‌ها در خصوص آلودگي و تخريب محيط زيست و عواقب ناشي از آن، ذهن مسئولان را مشغول كرده است.

بنابراين در اين تحقيق به طراحي يك شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت پرداخته خواهد شد. چرا كه طراحي شبكه‌ي لجستيك معكوس به عنوان يكي از مهم‌ترين تصميمات استراتژيك در چارچوب برنامه‌ريزي زنجيره تأمين، نقشي اساسي در كاركرد و عملكرد زنجيره بازي مي‌كند.

در اين تحقيق پس از بررسي ادبيات مربوط به انتخاب زنجيره تأمين سبز، توسعه پايدار، لجستيك معكوس، تأمين‌كنندگان و تخصيص سفارش به آن‌ها و تركيب آن‌ها با يكديگر، به دنبال يافتن شكاف تحقيقاتي در اين موضوع كاربردي خواهيم بود. براساس مطالعات انجام شده در اين حوزه، يك موضوع پيشنهادي براي طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار با در نظر گرفتن مسأله لجستيك معكوس، انتخاب تأمين كننده و تخصيص سفارش به آن‌ها و مسيريابي- مكان‌يابي به طور همزمان تحت عدم قطعيت ارايه خواهد شد. با بررسي ادبيات و مقايسه پژوهش حاضر با پژوهش‌هاي انجام شده، استنباط گرديد كه تا كنون تعداد زيادي مطالعه در هر يك زمينه‌هاي مذكور انجام شده است؛ اما تعداد تحقيقات انجام شده به صورت تركيبي در سال‌هاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنين تعداد تحقيقات انجام شده به صورت تركيبي با در نظر گرفتن مسايل زيست محيطي و به طور كلي توسعه پايدار، بسيار نادر است. در نتايج مقالات مورد بررسي معلوم شد كه تا كنون هيچ پژوهشي در طراحي شبكه زنجيره تأمين مسايل توسعه پايدار، لجستيك معكوس، ارزيابي مكان‌هاي بالقوه با در نظر گرفتن مسايل اجتماعي، مكان‌يابي- مسيريابي سبز توأمان، ارزيابي و انتخاب تأمين‌كنندگان و تخصيص بهينه سفارش به آن‌ها را به طور همزمان در هيچ تحقيقي صورت نگرفته است.

چکيده:

مديريت زنجيره تأمين پايدار، لجستيك معكوس، تصميم‌گيري چندمعياره، برنامه‌ريزي رياضي چندهدفه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنما:
دکتر جعفر حيدري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

Int. J. Mathematics in Operational Research

/

Designing an open-loop supply chain network for recyclable products: a case study

Shiva Zandkarimkhani Mohammad Mahdi Nasiri* and Jafar Heydari

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.