پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۹/۲۵ دفاع:
۱۷۹۱ شناسه:
اكرم قنبري خوش دانشجو:
ساخت و به كارگيري نانو كاتاليست مناسب براي خودروهاي بنزيني عنوان فارسي:
Synthesis and application of automobile nano catalytic converter عنوان انگليسي:

در اين تحقيق نانوكاتاليست‌هاي، اكسيد آلومينا به عنوان بستر به روش هم‌رسوبي و اكسيدهاي فلزي با ساختار (نانو ميله و نانو ذره) با فرمول CeO2 و نانوميله‌هايCe0.95Zr0.05O2 ، Ce0.9Zr0.1O2، Ce0.85Zr0.15O2 و Ce0.8Zr0.2O2 به عنوان افزودني توسط روش هيدروترمال سنتز شدند و سپس عملكرد كاتاليستي آنها به منظور تبديل آلاينده‌هاي خروجي اگزوز خودروهاي بنزيني مورد ارزيابي قرار‌گرفت. مشخصات كاتاليست‌هاي سنتز شده به كمك پراش اشعه ايكس (XRD)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي نشر ميداني (FE-SEM )، ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM)، طيف‌سنجي پلاسماي جفت‌شده القايي (ICP-OES)، مساحت سطح ويژه (BET)، مورد مطالعه قرار‌گرفت. فعاليت نانوكاتاليست‌هاي مزبور، در حذف آلاينده‌هاي پروپان و مونواكسيدكربن، جريان گاز مشابه خروجي از خودروهاي بنزيني، آزمايش گرديد. مخلوطي شامل پروپان(390 v ppm)، مونواكسيدكربن0.56vol.%) (، NOX (1002 v ppm)، اكسيژن(0.56vol.%) ، دي اكسيد كربن (11 vol%) همراه با آرگون به عنوان بالانس، گاز مشابه خروجي از خودروهاي بنزيني تهيه و مورد استفاده قرار گرفت. داده‌هاي XRD حضور فاز CexZr1-xO2 را با ساختار مكعبي و تصاوير حاصل از FE-SEM و TEM سنتز موفقيت آميز نانو‌ميله‌ها را در نمونه‌هاي سنتزي تائيد مي‌نمايد. بر اساس داده‌هاي حاصل از BET كاتاليست‌هاي سنتز شده، Ce0.8Zr0.2O2سطح ويژه‌اي در محدوده m^2/g 111 دارا مي‌باشند. كارايي اين كاتاليست با برنامه دمايي نشان مي‌دهد كه حضور پالاديم در كنار اين نمونه‌هاي سنتزي، عملكرد كاتاليست‌ها را تسريع و آنرا به دماهاي پايين‌تر انتقال مي‌دهد. همچنين نتايج نشان مي‌دهند كه تركيب Pd/Ce0.8Zr0.2O2 بر روي بسترگاما آلومينا از بيشترين فعاليت كاتاليستي در تبديل آلاينده‌ها برخوردار است. دماي لازم براي تبديل 90 درصد از دو آلاينده مونواكسيدكربن و هيدروكربن به كمك كاتاليست Ce0.8Zr0.2O2 Pd/بر روي بسترگاما آلومينا، به ترتيب 205 و360 درجه سانتي‌گراد و براي تبديل T70گاز آلاينده ,NOX460 درجه سانتي‌گراد به‌دست آمد. هم‌چنين، نتايج حاصل از بررسي پايداري كاتاليست‌ها نشان مي‌دهد كه نانوكاتاليست Pd /Ce0.8Zr0.2O2 بر روي بسترگاما آلومينا ، تركيبي پايدار بوده كه فعاليت آن با گذشت زمان تغيير قابل ملاحظه‌اي نمي‌كند. كمترين دماي T50 زماني بدست آمده است كه مقدار پالاديوم به كمترين مقدار خود ي

چکيده:

واشكوت، فعاليت كاتاليستي عناصر گرانبها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد توسلي استاد راهنما:
دکتر يداله مرتضوي استاد راهنماي دوم:
دکتر مرتضي امروني حسيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

Research on Chemical Intermediates

44(12)/15

Improving catalytic converter performance by controlling the structural and redox properties of Zr-doped CeO 2 nanorods supported Pd catalysts

Akram Ghanbari Khosh 1 • Ahmad Tavasoli 1 • Yadollah Mortazavi 2 • Morteza Amouni Hosseini 3

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.