پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۲۲ دفاع:
۱۷۸۷ شناسه:
فاطمه برناكي دانشجو:
سياست هويت مجادله اي زنان در رمان ها عنوان فارسي:
Politics of Agonistic Feminine Identity in the 21st Century American Novels:A Socio-cultural Study of Transnational Women in Anne Tyler’s Digging to America, Lorrie Moore’s A Gate at the Stairs, Ann Patchett’s State of Wonder, and Claire Messud’s The Woma عنوان انگليسي:

مطالعه فرهنگي اجتماعي هويت زنان در آمريكا بر اساس نمود آن در آثار ادبي نشان دهنده سياست هويتي زنان بوده و مي تواند مويد اين امر باشد كه چگونه زنان به دليل هويتي كه براي آنها تعريف شده است ناخودآگاه در راستاي سياست هاي نوين استعماري عمل مي كنند. بررسي رمانهاي نگاشته شده در اوايل قرن ۲۱ توسط نويسندگان زن در آمريكا كه از جمله عبارتند از رمان «نقب زدن به امريكا» اثر آن تايلر، « درب راه پلّه» اثر لوري مور، « «سرزمين عجايب» اثر آن پچت، و « زن بالاي پله ها» اثر كلر مسعود نمايانگر استعمار فرهنگي-اجتماعي در عين تظاهر به آزادي و دموكراسي هستند. زناني كه در اين رمانهاي منتخب به تصوير كشيده شده اند رويارويي و تقابل زنان جهان اول و زنان مهاجر يا رنگين پو‍ست را كه گاياتري اسپيوك از آن سخن مي گويد نشان مي دهد. آنچه حايز اهميت است اين امر است كه اين تقابل و شكاف در لايه هاي پنهان رمانها بوده و در ظاهر داستان و تعاملات في ما بين زنان بر اساس هويتي كه به صورت اجتماعي براي زنان در نظر گرفته شده است تفاهم و همدردي و نوع دوستي شكاف و اختلافات فرهنگي را از ميان برداشته است. بررسي فرهنگي اجتماعي رمانها بر اساس نظريه هاي روانشناسي/اجتماعي و سياسي برداشتي متفاوت از آنچه به ظاهر در رمانها به چشم مي خورد را ارايه مي دهد. شانتل موفه در نظريات سياسي خود بيان مي دارد كه تفاهم كامل و دموكراسي مطلق خيالي بيش نيست و همواره تقابلات فرهنگي كنترل مي شوند و دشمني هاي فرهنگي به شكل خصومت هاي پنهان مديريت مي شوند تا مانع از طغيان و يا اعتراض ديگر افراد اقليت شوند. شخصيت هاي زن در رمانهاي آمريكايي قرن بيست و يكم نيز بر طبق اين نظريه سياسي نوعي خصومت پنهان با زنان ديگر فرهنگها و مليتها را نشان مي دهند كه اين خصومت عليه ديگر فرهنگها بواسطه رعب و وحشت برخواسته از اتفاقات اجتماعي نظير حملات ۱۱ سبتامبر تشديد شده است. نتيجه امر اينكه در دوراني كه جامعه مدني آمريكا شعار آزادي و برابري همگان و نيز زنان را سر مي دهد فرهنگ ديگرستيزي كه نوعي استعمار نوين است به عنوان يك الزام سياسي در شكل گيري هويت فرهنگي اجتماعي زنان بكار گرفته شده است تا بي اعتمادي به ديگر مليت ها و نژادها و مهاجران را ترويج دهد. در نتيجه توجه و اهميت دادن زنان مليت هاي مختلف به يكديگر كه در رمانهاي منتخب به چشم مي خورد اگرچه به ظاهر بيانگر فمنيسم چندمليتي مي باشد، تنها نقابي است كه هويت مجادله اي زنان عليه ديگر نژادها را پنهان مي دارد تا در آزادي و برابري و دموكراسي همچون نقابي براي اهداف استعماري باشد.

چکيده:

First world women vs. Third World women, Strategic Essentialism, Cultural Identity and Diaspora, Transnational Feminism, Ethics of Care, Identity Politics, Agonistic Pluralism, Resisting Reality, Socio-cultural Neocolonialism

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كريس ويدون استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.