پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۱۷۸۴ شناسه:
علي محمودي دانشجو:
تبيين فرايند تغيير نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد نظريه ساخت يابي : مورد پژوهي دانشگاه تهران عنوان فارسي:
Analysis process of change on cash accounting to accrual basis of accounting with an emphasis on strouctration theory: The Case of Finance Tehran University عنوان انگليسي:

اين پژوهش به منظور تبيين فرايند تغيير حسابداري بخش عمومي در دانشگاه تهران با رويكرد نظريه ساخت‌يابي، بدنبال فهم ويژگي‌هاي عامليت فعال/ منفعل و ساختار حمايتگر/ غيرحمايتگر از تغيير حسابداري بخش عمومي است. در اين پژوهش ويژگي-هاي عامليت فعال/ منفعل و ساختار حمايتگر / غيرحمايتگر از تغيير حسابداري بخش عمومي با روش‌شناسي موردپژوهي، شناسايي و به كمك روش تحليل محتواي كيفي مقوله‌بندي و تحليل شدند. سپس با كاربست نظريه ساخت‌يابي گيدنز درباره نقش دوسويه عامليت و ساختار در تغيير حسابداري بخش عمومي بحث شد. ماخذ گردآوري اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادكاوي و پيشينه پژوهشي و مشاركت‌كنندگان، كاركنان، روساي حسابداري و مديران مالي دانشگاه تهران بودند. در نهايت چهار وضعيت سازماني قابل پيش‌بيني در ماتريس تغيير حسابداري بخش عمومي و ويژگي‌هاي هر وضعيت بيان شد. با توجه به نتيجه يافته ها، ويژگي‌هاي عامليت فعال در امر تغيير حسابداري بخش عمومي در دانشگاه تهران، در مقايسه با ويژگي‌هاي عامليت منفعل آن و نيز ويژگي‌هاي ساختار غيرحمايتگر از تغيير حسابداري بخش عمومي در دانشگاه تهران، در مقايسه با ساختار حمايتگر آن، پركارتر بوده اند.

چکيده:

نظريه ساخت يابي، دوسويگي عامليت و ساختار، ماتريس تغيير حسابداري بخش عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابوعلي ودادهير استاد مشاور:
دکتر علي رحماني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

دو فصلنامه حسابداري دولتي

/

تبيين فرآيند تغيير حسابداري بخش عمومي با رويكرد نظريه ساخت‌يابي: موردپژوهي دانشگاه تهران

كاوه مهراني1، علي محمودي2*، علي رحماني3، ابوعلي ودادهير4

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.