پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۷ دفاع:
۱۷۷۷ شناسه:
سيد يحيي ميرمعيني دانشجو:
مدل پيش بيني كننده رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر تهران بر اساس رضايت شغلي، تعهد و عدالت سازماني عنوان فارسي:
Designing of organizational citizenship behavior of tehran predicton model for physical educators from job satisfaction, organizational commitment and organizational justice عنوان انگليسي:

هدف از تحقيق:ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ شهر تهران ﺑﺮ اﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ است.روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-همبستگي و راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯽ ( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري) و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﻧﻮع آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ خواهد شد.

ﺑﺨﺶ اول ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي در ﺑﺨﺶ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ است .جامعه اماري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ تهران در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1395-1394 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .جهت تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده خواهد شد.ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ1500ﻧﻔﺮ كه بصورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب خواهند شد.روش نمونه گيري تحقيق به صورت تصادفي چند مرحله اي مي باشد كه به صورت خوشه اي 10 منطقه انتخاب خواهد شد و سپس به صورت تصادفي طبقه اي از بين معلمان تربيت بدني مرد و زن ،نمونه تحقيق به تعداد 320 نفر انتخاب خواهند شد. جمع اوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد عدالت سازماني مورمان و نيهوف(1993)تهعد سازماني آلن و ماير(1991)رضايت شغلي مينه سوتا(1997)و رفتار شهروندي سازماني پاداسكوف و همكاران(2000) استفاده مي شود .

براي تحليل داده هااز ضريب همبستگي پيرسون ،رگرسيون چند متغيره و روش معادلات ساختاري استفاده مي شود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss19-lisreel8 با سصح اطمينان 95درصداستفاده ميشود

چکيده:

رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ - رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ، ﺗﻌﻬﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.