پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۲۳ دفاع:
۱۷۷۶ شناسه:
عليرضا محمدرضائي طالخونچه دانشجو:
ساخت كاتاليست ايزومريزاسيون هيدرو كربن ها در مقياس پايلوت عنوان فارسي:
Preparation of isomerization catalyst in pilot scale عنوان انگليسي:

در اين پژوهش با توجه به اهميت توليد بنزين با آلودگي زيست محيطي كمتر جهت افزايش اكتان بنزيني مصرفي در كشور، فرآيند ايزومريزاسيون نفتاي سبك در حضور مهم ترين نوع كاتاليزورهاي مصرفي يعني آلوميناي كلرينه شده جهت بومي‌سازي آن مورد بررسي قرار گرفت. در اين فرآيند ابتدا تاثير فازهاي مختلف آلومينا بر روي عملكرد كاتاليست كلرينيت پلاتين آلومينا در هيدروايزومريزاسيون نفتاي سبك بررسي شد. نتايج نشان ميدهد كه نوع آلوميناي به كار رفته در پايه تاثير به سزايي بر فعاليت كاتاليست دارد. پايههاي ساخته شده با مخلوط فازهاي مختلف آلومينايي داراي سطح تماس، اسيديته و فعاليت متفاوتي هستند. در اين تحقيق پايه حاوي نسبت 30:70 آلوميناي اتا به گاما بهترين نتيجه را نشان داد.

فعاليت كاتاليستهاي ساخته شده در راكتورهاي بستر ثابت در شرايط عملياتي مختلف تست شد و مشخص گرديد كه دماي بالاتر از ºC135، تاثير منفي بر اكتان محصولات دارد. با توجه به انجام فرآيند ايزومريزاسيون در دو راكتور سري نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه بهترين دماي ورودي به راكتور اول ºC130 است كه در اين دما نسبت iC5/ΣC5 برابر 4/71 % و نسبت 22DMB/ΣC6 برابر 6/20 % است و اكتان محصول خروجي از راكتور اول 4/81 بوده و 6/27 % واكنش حلقهگشايي در اين راكتور انجام ميشود. بهترين دماي ورودي به راكتور دوم ºC122 مي‌باشد. در اين دما نسبت iC5/ΣC5 و 22DMB/ΣC6 در خروجي راكتور دوم، به ترتيب برابر 75% و 4/27 % بدست آمد و اكتان محصول خروجي از راكتور 7/82 بود ولي به دليل مقدار كم انجام واكنش حلقهگشايي (0.06%)، دماي بالاتري در حدود ºC125-130 بايد براي راكتور دوم در نظر گرفت تا در واحد صنعتي، ازدياد نفتنهاي موجود در جريان بازگشتي به راكتور، مانع از انجام واكنشهاي ايزومريزاسيون نشوند.

در ادامه كاتاليست كلرينيت پلاتين آلومينا با انواع پروموترها ساخته و ايزومريزاسيون نفتاي سبك توسط آن انجام شد و اثرات پارامترهاي عملياتي و تركيبات اكسيژندار و گوگرددار موجود در خوراك بر فعاليت كاتاليست مورد ارزيابي قرار گرفت. حضور پروموترهاي فلزات قليايي، برخلاف مقالات موجود، تاثيري مثبتي نه بر واكنش ايزومريزاسيون داشته و نه بر واكنش حلقهگشايي و تنها تاثير مفيد آن كاهش واكنش هيدروكراكينگ است.

حضور مقادير جزئي از تركيبات اكسيژندار و گوگرددار در خوراك سبب كاهش سايتهاي فعال كاتاليست و غيرفعالشدن آنها ميگردد. مقدار مجاز رطوبت موجود در خوراك واحد ايزومريزاسيون در صورتي‌كه تنها سم موجود تركيبات اكسيژندار باشند، برابر ppmw 52/0 است كه منجر به پيش بيني عمر كاتاليست به مدت 6 سال در hr-1 1=WHSV گرديد. تركيبات اكسيژن‌دار تنها بر سايتهاي اسيدي كاتاليست تاثير داشته و در حضور اين سموم، واكنشهاي ايزومريزاسيون، حلقهگشايي و هيدروكراكينگ كاهش يافته است ولي هيدروژناسيون بنزن همچنان به مقدار كامل انجام ميگردد كه مي-تواند گواهي بر عدم تغيير سايتهاي فلزي باشد.

تركيبات گوگرددار با كاهش فعاليت سايتهاي فلزي كاتاليست منجر به كاهش هيدروژناسيون بنزن شده و واكنشهاي ايزومريزاسيون و حلقهگشايي نيز در حضور اين سموم كاهش پيدا ميكنند. بنابراين گوگرد ميتواند به طور مستقيم سايت-هاي اسيدي را تحت تاثير قرار دهد و يا با غيرفعال كردن پلاتين منجر به كاهش يونهاي هيدروژن مورد نياز در واكنش گردد و يا پيشمادههاي الفيني مكانيسم دوعاملي را نيز كاهش دهد.

تاثير فعال سازي بيشتر كاتاليست پيش از شروع فرآيند، در ايزومريزاسيون نرمال بوتان مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه كاتاليستي كه قبل از شروع فرآيند فعال سازي گردد، عملكرد بهتري خواهد داشت. بر اساس آزمايشات صورت گرفته دستورالعمل‌هاي غيرفعال سازي سريع و فعال سازي مجدد و مدت زمان عمر كاتاليست براي كاتاليست ساخته شده تدوين گرديد.

چکيده:

ايزومريزاسيون، كلرينيت پلاتين آلومينا، حلقهگشايي، فلزات قليايي، غيرفعال شدن، تركيبات اكسيژندار، گوگرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي نعمتي خراط غازياني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۸

Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis

125/280/16

Combined light naphtha isomerization and naphthenic ring opening reaction on modified platinum on chlorinated alumina catalyst

Alireza Mohammadrezaee 1 · Ali Nemati Kharat

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.