پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۱۷۷۳ شناسه:
ام البنين موسي زاده دانشجو:
ارزشيابي از برنامه آموزشي دانشجو معلمان رشته زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس مدل CIPP عنوان فارسي:
Evaluating EFL Teacher Education Program in Farhangiyan University Students: A Triangulation Study based on CIPP Model عنوان انگليسي:

Teacher education programs try to prepare prospective teachers for the real classroom context and intend to improve the quality of teachers. Language teacher training programs aim to prepare and equip the prospective teachers to do better in the classroom and as a result in the effectiveness of the teachers concerning the outcome of the education. The main purpose of this study is to draw attention to the importance of evaluation in the education of prospective English language teachers by reviewing the relevant literature and applying CIPP model of foreign language teacher evaluation to the context of English teacher education in Farhangian University. This study also aims to trigger more evaluation studies in other training contexts including ESP using similar approaches.

چکيده:

evaluation, EFL education program, CIPP model

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد نعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي

/

ارزيابي از برنامه تربيت دبير زبان انگليسي دردانشگاه فرهنگيان " مطالعه سه بعدي مبتني بر مدل CIPP

دكتر مجيد نعمتي ام البنين موسي زاده

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.