پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۱۷۴۸ شناسه:
حسين ورجاوندناصري دانشجو:
تببين مدل مطلوب حكمروايي سرزمين در نظام برنامه ريزي محيط زيست در زير حوضه آبخيز تالاب گاوخوني عنوان فارسي:
Defining a Model for Landscape Good governance, in environmental planning system, case study: Gavkhouni Wetland watershed عنوان انگليسي:

پيگيري مسائل پيچيده و پوياي طبيعت و مسائل محيط زيستي، به تصميم‌گيري‌هايي شفاف و منعطف نياز دارد كه بتواند، گستره متنوعي از دانش و ارزش را گرد هم آورد. به اين دليل، مشاركت ذينفعان در تصميم‌گيري‌هاي محيط زيستي، به صورت روز‌افزون در سياست‌هاي ملي و بين المللي مديريت محيط زيست، گنجانده شده است (Reed 2008)، اما مشاركت ذينفعان، شرط كافي براي مديريت مطلوب محيط زيست نيست و براي توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست نيازمند مدلي مطلوب براي تنظيم روابط بين ذينفعان، وضع قوانين و استفاده از معيارها و موارد ديگر هستيم (Hodge 2001)، متناسب با اين نياز مدلهاي حكمروايي سرزمين به وجود آمده اند.

چکيده:

حكمروايي سرزمين، حكمرواي انطباقي ، مشاركت ذينفعان ، سيستمهاي اجتماعي اكولوژيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر احمدرضا ياوري استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد مشاور:
دکتر محمدجواد اميري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تحليل فضايي مخاطرات محيطي

/

تحليلي بر كنشگران و نهادهاي رسمي حكمروايي چالش كم آبي حوضه آبخيز زاينده رود

حسين ورجاوند ناصري، اصغر طهماسبي، حسن دارابي، احمدرضا ياوري ، محمدجواد اميري و غلامرضا نبي بيدهندي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.