پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۱۷۴۲ شناسه:
عليرضا معيني دانشجو:
بررسي تاثير نانو ذرات سيليسي بر عملكرد قير و مخلوط هاي آسفالتي عنوان فارسي:
Effects of Siliceous Nano-Particles on Performance of Bitumen and Asphalt Mixtures عنوان انگليسي:

براساس جستجو و مطالعه گسترده منابع، در چند سال اخير تلاش‌ها و تحقيقات جديدي در زمينه اصلاح قير و مخلوط‌هاي آسفالتي با استفاده از نانو مواد در دنيا انجام شده است، ليكن به سختي مي‌توان تحقيقي را يافت كه در آن به بررسي اين موضوع از جنبه مشخصه‌هاي ساختاري نانو مواد پرداخته شده باشد. در اين پژوهش، براي اولين بار به تحقيق در اين زمينه پرداخته شده و تأثير اصلاح‌كنندگي سه نوع نانوماده سيليسي با مشخصه‌هاي مورفولوژيكي و ساختاري متفاوت شامل: 1) نانوسيليكاي سنتزي با مورفولوژي اليافي و ساختار نانو متخلخل كه با استفاده از روش سل-ژل سنتز شد؛ 2) نانوسيليكا با مورفولوژي كروي، و 3) نانوكلي با ساختار لايه‌اي، بر عملكرد قيرها و مخلوط‌هاي آسفالتي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

ارزيابي‌هاي انجام شده با استفاده از تكنيك‌هاي SEM، FE-SEM، TEM، XRD و BET نشان دادند كه نانوسيليكاي سنتزي داراي مشخصات منحصر به فرد منجمله سطح ويژه بسيار بالا (m2/g 702)، مورفولوژي اليافي و ساختار نانومتخلخل با توزيع اندازه تخلخل يكنواخت مي‌باشد. عملكرد قيرها و مخلوط‌هاي آسفالتي اصلاح شده با اين نانومواد در محدوده وسيعي از دما با تعيين مشخصه‌هاي فيزيكي، پيرشدگي، رئولوژيكي و عملكردي آنها شامل پارامترهاي فيزيكي، مدول برشي مختلط، زاويه فاز، تنش خزشي و بازيابي چندگانه، سفتي خزشي و نرخ خزش، حساسيت رطوبتي و شيارافتادگي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان مي‌دهند كه نانومواد سيليسي بكار گرفته شده مي‌توانند بطور قابل ملاحظه‌اي بر اصلاح مشخصه‌هاي قيرها و مخلوط‌هاي آسفالتي تأثير گذاشته و عملكرد آنها را بويژه در دماي بالا ارتقاء بخشند. همچنين نانوسيليكاي سنتزي به دليل خواص ساختاري ويژه، در اغلب موارد بطور مؤثرتري در بهبود عملكرد قيرها و مخلوط‌هاي آسفالتي عمل مي‌نمايد. بنحويكه در نمونه‌هاي حاوي قير پايه ۱۶-۶۴ PG افزودن ميزان 4% وزني از اين ماده و در مورد نمونه‌هاي حاوي قير پايه 22-58 PG افزودن ميزان 6% وزني از آن، بهترين نتايج را از هر دو جنبه اصلاح عملكرد قير و مخلوط‌هاي آسفالتي در دماي بالا و پائين ايجاد مي‌نمايد. اين امر مؤيد آنست كه اثربخشي نانومواد سيليسي تا حد بسيار زيادي وابسته به مشخصه‌هاي مورفولوژيكي و ساختاري آنها بوده و ميزان تأثير اصلاح‌كنندگي آنها را تعيين مي‌نمايد.

چکيده:

نانوسيليكا- نانوكلي- قير- مخلوط آسفالتي- خواص رئولوژيكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليمراد رشيدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ Road Materials and Pavement Design عليرضا معيني- عليرضا بديعي- عليمراد رشيدي Effect of nanosilica morphology on modification of asphalt binder بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.