پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۱۷۳۲ شناسه:
سعيد عباسي دانشجو:
ارائه مدل رتبه بندي شركت ها با تاكيد بر مسئوليت پذيري اجتماعي و معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد عنوان فارسي:
comprehensive model of reporting corporate social responsibility عنوان انگليسي:

از جمله مشكلات موجود رتبه بندي شركت‌ها در سطوح ملي و بين المللي، عدم جامعيت آن‌ها و تاكيد آن‌ها بر گروهي از شاخص ها بدون توجه به مفهوم پايداري و چشم پوشي از مولفه مسئوليت پذيري اجتماعي مي باشد. در اين پژوهش بابت تعيين اولويت و طبقه بندي شاخص هاي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها از مطالعات كتابخانه اي و تجربيات بين المللي با راهكار روش دلفي استفاده گرديده و پس از استخراج پاسخ خبرگان و جهت تحليل محتوا از روش تحليل AHP استفاده شده است. پس از اينكه وزن هر شاخص در مدل مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مشخص شد، رتبه مسئوليت اجتماعي هر شركت تعيين و در مرحله بعد، شركت‌ها بر مبناي شاخص هاي مالي منتخب (حسابداري و اقتصادي) رتبه بندي گرديده اند. در نتيجه اين پژوهش با هدف توجه بيشتر مديران واحدهاي انتفاعي به اهميت ارايه گزارش مسئوليت اجتماعي و شناسايي مؤلفه ها و ارايه مدل مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و نتايج كمّي حاصل از آن به دنبال ارايه مدل رتبه بندي شركت‌ها با تاكيد بر مسئوليت پذيري اجتماعي و معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد مي باشد.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي شركتها،حاكميت شركتي،سرمايه گذاري در جامعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيتا مشايخي استاد مشاور:
دکتر غلامرضا كردستاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.