پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۷۳۰ شناسه:
سجاد قيطاسي دانشجو:
هژموني اروپايي و امريكايي و راههاي مقابله با آن در رمانهاي تركس از لويس اردريك، سرموني از لسلي سيلكو، بيلاويد از توني موريسون و مريدين از آليس والكر عنوان فارسي:
Euro-American Hegemonic Discourse and Ways to Resist It with Special References to Louise Erdrich’s Tracks, Leslie Marmon Silko’s Ceremony, Toni Morrison’s Beloved and Alice Walker’s Meridian عنوان انگليسي:

در اين پايان نامه سعي بر آن شده است تا گفتمان هاي متخاصم در جامعه ي آمريكا در رمانهايي چون مريدين از آليس واكر، بيلاويد از توني موريسون، سرموني از لسلي سيلكو، و تركس از لويس اردريك مورد كنكاش قرار گيرند. در طول تاريخ آمريكا، سفيدپوستان همواره سعي در برساختن گفتمانهايي براي مشروعيت بخشي به استعمار و همچنين سركوب سياهان و بوميان فرودست داشته اند. براي گفتمان سازي، سفيدپوستان بورزوا عناصر خاصي را جوش زده و شمار متعددي را نيز به حوزه ي گفتمان گونگي تبعيد كرده اند. در اين گفتمان، فرهنگ سفيد در مقابل ساير خورده فرهنگها برتري و سروري مي يابد. در تحقيق حاضر سعي خواهد شد تا چگونگي برساختن گفتمان، مقاومت در برابر آن و همچنين برساختن گفتمان ضد هژمون بررسي شوند. نظريه ي گفتمان لاكلا و موفه مي تواند مبين تلاش خرده فرهنگ ها براي برساختن گفتمانهايي خاص خود باشد. براي بررسي چگونگي مقاومت بر ضد گفتمان مسلط و همچنين ارائه ي مدلي براي مقاومت فرهنگي نظريه ي گفتمان لاكلا و موفه نواقصي داشت، به منظور رفع آنها از نظريه هاي آلن سينفيلد، استفان گرينبلات، ريموند ويليامز، آنتونيو گرامشي، لويس مونتروس و ميخاييل باختين استفاده شد.در تحقيق حاضر، عاقبت مقاوتها مورد بحث نيست بلكه آنچه مهم است چگونگي مقاومت در رمانهاي يادشده و همچنين ارائه مدلي براي مقاومت فرهنگي مي باشد.

چکيده:

Laclau and Mouffee’s Discourse Theory, Hegemony, Tracks, Ceremony, Beloved, Meridian

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم سلطان بياد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر يارمحمد قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.