پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۱۹ دفاع:
۱۷۲۹ شناسه:
بامشاد حكمت شعار طبري دانشجو:
آفريقا در آينه ي گفتمان رمان هاي چهارگانه ي چينوآ آچه به : «همه چيز از هم مي پاشد»، «ديگر آسايشي نيست»، «پيكان خدا» و« مرد مردمي» عنوان فارسي:
Africa in the Mirror of the Discourse of Chinua Achebe’s Tetralogy: Things Fall Apart, No Longer at Ease, Arrow of God and The Man of the People عنوان انگليسي:

. چكيده:

رمان‌نويس معاصر نيجريه‌اي چينوآ آچبه، يكي از برجسته‌ترين نويسندگان ادبيات مدرن آفريقا به شمار مي‌آيد. رمان‌هاي او را مي‌توان جز نخستين آثار خلق‌شده در حوزه‌ي اين ادبيات دانست كه جهت مقابله با آثاري مانند "قلب تاريكي"، نوشته‌ي ژوزف كنراد، به رشته‌ي تحرير درآمده‌اند. در حقيقت اين رمان‌نويس تلاش نموده است با ارائه‌ ي خوانشي نو و پي‌ريزي گفتمان تحليلي تازه نگاه غرب- محور و هم سو با ايدئولوژي استعماري را زير سؤال برده و تصويري واقعي و قابل استناد از هويت فرد آفريقايي و پيچيدگي‌هاي شخصيتي و بينشي او در فضايي حقيقي براي خوانندگان فراهم آورد. زيرا تنها در چنين فضايي مي‌توان به بياني شيواتر و مفصل‌تر به واكاوي روانشناسانه ي واقعيات يك جامه آفريقايي تحت استعمار پرداخت و بر اين مبنا شناخت بهتري از جهان‌بيني و دغدغه‌هاي وجودي، هويتي و شناختي زندگي افراد اين جامعه دست پيدا كرد، افرادي كه حقيقتاً برخلاف آنچه تابه‌حال در ادبيات غرب به تصوير كشيده شده است هويتي كاملاً انساني داشته، قادر به تفكر هستند و نسبت به تاريخ و محيط اطراف خود و آثار حضور استعمار و فعاليت‌هاي استعماري در سطوح مختلف شخصي و اجتماعي زندگي خود و هم‌وطنان خود از گذشته تابه‌حال و همچنين تبعات احتمالي آن در آينده آگاه هستند .

به نظر مي‌رسد آنچه آثار آچبه را از ساير رمان‌هاي نوشته‌شده در اين حوزه متمايز مي‌سازد نحوه‌ي اتكاي او بر مفاهيمي مانند "ديگري گرايي" و " دورگه شدن" است كه در حوزه‌ي ادبيات پسا استعماري تعريف‌شده‌اند و بسيار موردبحث قرار مي‌گيرند. درواقع او به‌خوبي قادر است از اين مفاهيم در جهت شكل دادن به گفتمان ضد- استعماري مختص به خود در رمان‌هاي خود بهره ببرد.

تحقيق حاضر بر آن است تا بر مبناي آنچه در بالا اشاره شد به مطالعه‌ي چهار رمان از چينوآ آچبه، يعني : «همه‌چيز از هم مي‌پاشد»، «ديگر آسايشي نيست»، «پيكان خدا» و «مرد مردمي» بپردازد، زيرا از اين منظر مي‌توان به ديد بهتري از گفتمان جايگزين خلق‌شده توسط اين رمان‌نويس در حوزه‌ي ادبيات پسا استعماري رسيد. در حقيقت، آنچه به گفتمان آچبه قوت مي‌دهد و آن را متمايز مي‌سازد ماهيت "چندآوايي" آن، يعني قابليت فراهم‌سازي فضايي براي شنيده شدن صداهاي سركوب‌شده توسط استعمارگران، است.

آز آنجايي كه آچبه در هر يك از اين چهار رمان به يك برهه‌ ي زماني متفاوت از تاريخ استعمار در كشور نيجريه پرداخته است و به فراخور هر برهه سعي نموده از استراتژي‌هاي گفتماني مناسبي بهره بگيرد، مطالعه‌ي هم‌ زمان اين رمان‌ها مي‌تواند سودمند باشد. به بياني ديگر، مي‌توان اين چهار رمان به‌عنوان يك چهارگانه‌ي ادبي يا همان برآيند تلاش چينوآ آچبه جهت دست‌يابي به يك گفتمان تحليل جامع در نظر گرفت. چهارگانه‌ اي كه مطالعه‌ ي آن خواننده را قادر مي‌سازد در بستر و فضايي مناسب به تصويري عقلاني و حقايقي قابل استناد از آثار و نتايج مختلف رواني، هويتي و اجتماعي "دورگه شدن" بر يك جامعه‌ي استعمار زده و چگونگي كنش‌ها و واكنش‌هاي حاصله بين افراد تحت استعمار و استعمارگر يعني همان "ديگري"، دست پيدا كند.

واژگان كليدي: دورگه شدن، ديگري گرايي، پسا استعمارگرايي، گفتمان، هويت

چکيده:

Hybridity, Otherness, Post-colonial, Discourse, Idedntity

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود عزيزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.