پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۱۷۱۱ شناسه:
فرنوش حلوايي فرد دانشجو:
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي، مورد مطالعه:بانك ملت عنوان فارسي:
identifying and ranking the effective factors to successful implementation strategy عنوان انگليسي:

حفظ بقا و موفقيت سازمان ها در محيط پر رمز و راز و رقابتي دنياي معاصر-كه تغيير و تحول، سرعت، پيچيدگي و عدم اطمينان، خاصيت اصلي آن است-نيازمند انتخاب و اجراي استراتژي هاي اثربخش و بهبود مستمر عملكرد است.اجراي استراتژي امروزه به موضوعي مهم در مديريت تبديل شده است.(گتز، جونز و لوو 2009)دليل اينكه چرا يك استراتژي خوب در خلق مزيت رقابتي ناموفق است را به خلق و اجراي استراتژي نسبت مي دهند.همچنين نظر خواهي از مديران ارشد اجرايي سازمان ها نشان ميدهد كه بزرگترين نگراني آن ها اجراي استراتژي است. بر خلاف تصور بسياري از مديران ، دليل موفقيت سازمان هاي برتر داشتن يك استراتژي خوب نيست بلكه اجراي خوب يك استراتژي است.

امروزه اعتقاد بر اين است كه اجراي استراتژي فرآيندي پويا در فرآيند مديريت استراتژيك است.بر طبق نظر هربنياك(2005) درك افراد از اجراي استراتژي متفاوت از تدوين در نظر گرفته ميشود.

استراتژي يك پديده مجزا و منزوي نيست بلكه بخشي از پيوستاري است كه سازمان را از بيانيه ماموريت به كاري كه كاركنان خط مقدم و بخش هاي ديگر انجام مي دهند، سوق مي دهد.ماموريت در راس اين هرم با تعريف فلسفه وجودي سازمان نقطه آغاز كار است.ماموريت و ارزش هاي بنيادي همراه آن، در طول زمان ثابت مي مانند.چشم انداز سازمان،تصويري از آينده مي سازد كه جهت گيري سازمان را تشريح و به اشخاص كمك ميكند تا بفهمند چرا و چگونه بايد سازمان را پشتيباني كنند.در پله بعدي استراتژي وجود دارد و در پله بعدي اهداف و اقدامات و بودجه هاي عملياتي و اهداف افراد قرار دارد.سال هاي سال مديران احساس مي كردند كه بين لايه استراتژيك و لايه عملياتي شكافي جدي وجود دارد.تحقيقات نيز نشان ميدهد كه استراتژي با وجود تمام اهميتش نقش محوري در مديريت سازمان ندارد.در صورتي كه محققان و نويسندگان اذعان دارند كه استراتژي مي بايست در تمام سازمان جاري شود.ولي خيلي اوقات اينگونه نيست.طبق آمارهاي رسمي:

• فقط %5نيروي كار از استراتژي خبر دارند و يا آن را درك مي كنند.

• فقط 25%سازمان ها سيستم هاي پاداش متصل به استراتژي دارند.

• 85% مديران اجرايي كمتر از يك ساعت در ماه در زمينه استراتژي بحث ميكنند.

• 60% سازمان ها بودجه خود را بر مبناي استراتژي تنظيم نميكنند.

اين آمارها پيام واضحي دارد:استراتژي محور مديريت سازمان نيست.اگر 95% كاركنان ندانند و نفهمند كه استراتژي سازمان چيست، اگر 75% سيستم هاي حقوق و پاداش به استراتژي نامربوط باشند و استراتژي را تقويت نكنند، اگر 85% مديران بيش از يك ساعت به استراتژي فرصت ندهند و اگر از هر 10 سازمان، فقط 4 سازمان بودجه هاي مشخص براي استراتژي كنار بگذارند، چه انتظاري از اجرا شدن استراتژي ميتوان داشت؟

از آنجايي كه بانكداري، يكي از صنايعي است كه به ويژه در ساليان اخير با فراز و فرودهاي زيادي همراه بوده و تحولات گوناگوني را تجربه كرده است. بانك‌ها و مؤسسات مالي در جهان امروزي نقش بي‌بديلي در تعيين معادلات اقتصادي ايفا مي‌كنند و موفقيت آنها سهم به‌سزايي در كاميابي اقتصادي كشورها دارد. بانكداري به عنوان يك كسب‌و‌كار مهم در زندگي امروز ما جايگاه حساسي يافته است. از مبادلات روزمره مورد نياز افراد گرفته، تا تأمين سرمايه به شيوه‌هاي پيچيده كه كارآفرينان به آن اتكا مي‌كنند و از گردش مالي در بازارها گرفته تا تبادلات تجاري بين كشورها، همه در چرخه عمليات حرفه‌اي بانك‌ها تحقق مي‌يابند. بانك‌ها امروزه به محور اصلي توسعه اقتصادي و مبادلات تجاري در جهان تبديل شده‌اند. به گونه‌اي كه بدون بانك‌هاي كارآمد و روزآمد عملا رسيدن به شكوفايي اقتصادي غيرممكن است.

با توجه به اهميت جايگاه صنعت بانكداري در كاميابي اقتصاد كشور، همچنين اهميت روزافزون موضوع و جايگاه استراتژي در فرايند مديريت استراتژيك به ويژه در صنعت بانكداري و تاثير آن بر موفقيت سازمان از يك سو و افزايش پيچيدگي، عدم اطمينان و تغييرات زياد محيط از سوي ديگر،در اين پژوهش سعي بر اين است تا دسته بندي مناسبي از عوامل موثر بر اجراي موفق استراتژي ارائه گردد تا در تحقيقات كاربردي مبتني بر جاري سازي موفق استراتژي در سازمان در اين صنعت مورد استفاده قرار گيرد.

چکيده:

استراتژي، اجراي استراتژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس منوريان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.