پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۲۹ دفاع:
۱۷۰۶ شناسه:
سيدعلي سيدخسروشاهي دانشجو:
انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهاي سهام، ارز و طلا در ايران عنوان فارسي:
Volatility trasmission and contemporaneous spill-over among stock market, exchange rate and gold in Iran عنوان انگليسي:

به شكلي سنتي رابطه بين ويژگي‌هاي مختلف بازارها و طبقات مختلف دارايي مانند بازارهاي سهام، قرضه، طلا و ارز بررسي شده است. بسياري از مطالعات اثر انتقال نوسان و يا اثر بازده يك بازار بر بازده بازار ديگر را با يك تأخير زماني بررسي كرده‌اند. اين بررسي‌ها به صورت آزمون رابطه بين بازارها و دارايي‌ها با استفاده از تحليل همبستگي براي فهم رابطه همزمان آن‌ها بوده است. اما تحليل همبستگي نمي‌تواند جهت اثر متقابل را تبيين كند. مطالعه اثر متقابل نوسان بين بازارهاي سهام، طلا و ارز ايران مسأله اصلي پژوهش حاضر است.

چکيده:

اثر متقابل، ناهمساني واريانس، معادله تفاضلي، بردار خودرگرسيو ساختار يافته، حداكثر درستنمايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور:
دکتر سعيد باجلان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.