پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۱۶ دفاع:
۱۷۰۴ شناسه:
قاسم مهرابي دانشجو:
طراحي مدل حكمراني در فدراسيون هاي ورزشي عنوان فارسي:
Design model of governance in sport federations عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف ارائه مدل حكمراني خوب در فدراسيون‌هاي ورزشي انجام گرفت. پژوهش از نوع توصيفي و از حيث جمع آوري اطلاعات پيمايشي بود. جامعۀ آماري تحقيق را ذينفعان 8 فدراسيون فوتبال، واليبال، بسكتبال، هندبال، كشتي، تكواندو، جودو و وزنه‌برداري به تعداد 16033 نفرتشكيل مي‌داد كه از ميان آنها 305 نفر به‌صورت تصادفي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بود كه به روش كورس طراحي شد. براساس يافته هاي تحقيق، شاخص هاي استخراج شده در 8 بعد شفافيت و پاسخگويي، مشاركت‌جويي، قانون‌مداري، مسئوليت‌پذيري، مبارزه با فساد، رعايت موزاين اخلاقي، نظارت و كنترل، اثربخشي قرار گرفتند. نتايج مدل معادلات ساختاري بر مبناي آزمون تحليل مسير نشان داد كه اين عوامل بر رفتار حكمراني در فدراسيون هاي ورزشي تأثير گذارند و مدل ترسيم شده در اين خصوص از كيفيت مناسبي برخوردار است ( 69/0GOF=). علاوه براين، با توجه به ميزان ضريب تأثير هريك از عوامل مشخص شد عامل شفافيت و پاسخگويي داراي بيشترين نقش (886/4 β=) و موازين اخلاقي كمترين نقش (966/2 β=) را در پيش بيني رفتار حكمراني در فدراسيون هاي ورزشي دارد (773/0 R2=). در نهايت مي‌توان گفت، اين پژوهش يك مدل بومي براي حكمراني خوب در فدراسيون‌هاي ورزشي كشور ايران ارائه ‌داده است.

چکيده:

ورزش، فدراسيون، حكمراني، مدل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.