پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۲۷ دفاع:
۱۷۰۳ شناسه:
سمانه ايماني پور دانشجو:
ويژگي‌هاي توانايي‌ شناختي، تنظيم عواطف و احساسات و توانايي ادراك ديداري حركت در شرايط محيطي نويزدار در كودكان داراي نقص توجه عنوان فارسي:
characteristics of cognitive ability, emotion regulation and visual perception of motion in noisy environments in Children with attention deficit disorder عنوان انگليسي:

برخي از موقعيت ها توجه كرده و برخي ديگر از آنها را ناديده بگيرد. همچنين ادراك سرعت، جهت و ديگر اطلاعات حاصل از حركت، اساسي ترين توانايي سيستم بينايي در هدايت حركتي امن در محيطي پويا مي باشد كه مراحل نمو را بايد طي كند. با اينكه اين موضوع كاملا مشخص شده است كه پردازش فرايندهاي شناختي به آساني با تحريكات محيطي مغاير تكليف اصلي به دليل رقابت بين منابع توجه ميان محرك هدف و محرك هاي مخرب دچار اختلال مي شود، در برخي از گروه هاي خاص افراد مانند افرادي با نقص توجه يا افراد بيش فعال اين اثرات متفاوت مي باشد. علي‌رغم معمول، اين افراد به نحو شگفت آور و مشخصي از نويزهاي موجود در محيط سود مي برند. جامعه آماري تحقيق كليه كودكان سنين 7 تا 12 سال در شهر تهران مي باشد كه از ميان اين كودكان تعداد 25 كودك سالم و 25 كودكان با كمبود توجه با نمونه گيري شاخه‌اي انتخاب مي شوند. آزمودني ها با استفاده از شيوه غربال گري مشكلات توجهي و با استفاده از پرسشنامه كانرز به كمك معلمان مدارس و والدين و نيز به كمك كلينيك هاي كاردرماني به عنوان نمونه تحقيق شناسايي خواهند شد. در اين تحقيق مدلي مفهومي رسم گرديد و به بررسي برخي از فاكتورهاي توانايي‌هاي شناختي، ويژگي تنظيم احساسات و اندازه گيري آستانه عملكرد افراد در درك حركت در شرايط نويزدار مي پردازيم.

چکيده:

نقص توجه-درك حركت- توانايي هاي شناختي- نويز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود شيخ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رسول حمايت طلب استاد مشاور:
دکتر داود حومينيان شريف آبادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.