پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۰ دفاع:
۱۷۰۲ شناسه:
محمودرضا شهامتي دانشجو:
مباشرت قاضي در استماع و ارزيابي شهادت عنوان فارسي:
The woolf report & german civil procedure عنوان انگليسي:

با اينكه شهادت در فقه جايگاه و ارزش والايي دارد، به گونهاي كه در صورت جمع بودن شرايط شاهد و شهادت،

اين دليل بر قاضي تحميل ميشود و قاضي مكلف به صدور راي بر اساس آن است و نميتواند به دليل قانع نشدن

وجدان از صدور راي بر اساس آن خودداري كند، در حقوق، بيان مادة ١٤٢ ق .آ.د.م . سبب تلقي اختيار مطلق قاضي

در تشخيص ارزش گواهي شده و اين درحالي است كه چنين برداشتي از اين ماده، سبب مغاير شناخته شدن آن با

موازين شرع ميشود. قانونگذار در مادهي ٢1٢1 ق.م. براي شخصي كه در مقام شاهد در دادگاه حاضر مي شود،

شرايطي را ذكر نموده است كه با اجتماع اين شرايط "بينه شرعي" به عنوان يكي از دلايل اثباتي مذكور در ماده ٢١21

ق.م. از ارزش اثباتي برخوردار مي شود و طبق نظر مشهور در فقه بر قاضي تحميل مي شود. در مواردي كه به دليل

عدم اجتماع شرايط، بينه شرعي محقق نمي شود، اعتبار يا عدم اعتبار شهادت با ترديد روبرو مي شود؛ همچنين

قانونگذار ماده ٢1٢٤ ق.م. شهادت را در جهت مزيد اطلاع قاضي قابل استماع اعلام مي كند و در ماده ١٤٢ ق.آ.د.م.

با عبارت "تشخيص ارزش و تاثير گواهي" دو ارزش متفاوت اثباتي براي شهادت قائل شده و در ماده ١١2 همين

قانون نيز با عبارت " دليل اثبات دعوي يا موثر در اثبات آن " بر اين موضوع تاكيد مي كند. وضع اين مواد همگي

نشان از تاثير شهادت در موارد عدم تحقق بينه شرعي در اثبات دعوي است كه به حكم ماده ١٤٢ قانون مذكور ميتواند

به تشخيص قاضي واجد اثر شناخته شود در اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي سعي در بررسي مباشرت قاضي

در استماع و ارزيابي شهادت خواهيم داشت

كلمات كليدي: قاضي، شهادت، شاهد، استماع، دعوي، اختيار، اعتبار

چکيده:

1-اجتهاد قاضي 2-جرح و تعديل 3- شهود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روشنعلي شكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن محسني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.