پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۶۹۹ شناسه:
حسن محمدحسن زاده دانشجو:
بررسي مقررات خاص ناظربرمسئوليت مدني ناشي از خدمات مهندسي ساختمان سازندگان ساختمانهاي شهريي عنوان فارسي:
investigation of the special rules govern civil liability results of contractor civil engineering services in city structures عنوان انگليسي:

خدمات مهندسي ساختمان داراي مصاديق متعددي است كه از جمله آنها اجراي يك ساختمان يا سازه ميباشد. در انجام اين خدمت، بايسته هايي وجود دارد كه شخص حرفه مند ملزم به رعايت آنهاست، اما سخن بر سر اينست كه آيا ناديده گرفتن تمامي آنهامنجر به ايجاد مسئوليت مدني سازنده يا مجري ميشود يا خير؟بعلاوه كه دامنه مسئوليت ايجاد شده تا كجاست؟ و چه اشخاصي در اين گستره قرار ميگيرند؟

چکيده:

خدمات مهندسي ساختمان، سازندگان ساختمانهاي شهري، مسئوليت مدني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرتضي عادل غلامزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.