پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۱۶۹۳ شناسه:
زهرا ملكي دانشجو:
شناسايي مولفه هاي اقناعي در برنامه هاي توليدي تلوزيوني براي كاهش مصرف انرژي عنوان فارسي:
Recognizing the convincing signs in produced programs of television for reducing the consumption of energy. عنوان انگليسي:

مصرف گرايي، مو لفه اصلي جوامع سرمايه داري مدرن است. حتي مي توان گفت مولفه اصلي جوامعي نيز هست كه آشكارا در زمره نظامهاي سرما يه داري نيستند، اما از اين نظام تاثير پذيرفته اند . امـروزه مـصرف و مـصرف گرايـي بخش اعظم تجارب روزمره بشر را شكل مي دهد وچيـستي را او رقـم مي زنـد .بديهي است كه در جوامع امروزي ، مصرف فراتر از پاسخ گويي به نيازهاي زيستي و معيشتي است. يكي از وجوه مصرف در جامعه، بازنمايي الگوهاي مصرف در رسانه هاست . توجه به نقشي كه رسانه ها در ترويج ارزش هاي مصرف گرايانه دارند ، بسيار مهم و حياتي است . نحوه مواجهه رسانه هاي جمعي با حوزه مصرف كه در قالب انواع برنامه ها ، آگهي ها ، فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني و... نمود مي يابد ، بر ميزان ميل به مصرف و ترويج ارزش هاي مصرف گرايانه تاثيرگذار است .

با توجه به نقش حياتي و مهم رسانه ها در شكل دادن به طرز تفكر افراد جامعه و ترويج آموزه هاي گوناگون از جمله ارزش هاي مصرف گرايانه مي توان انتظار داشت كه در صورت برنامه ريزي و سياست گذاري بر مباني اصول علمي و پژوهشي و همچنين در نظر گرفتن ويژگي هاي فرهنگي و بومي كشور بتوان به تقويت نقش رسانه ملي در زمينه اصلاح الگوي مصرف پرداخت. از آنجا كه موضوع در اين پژوهش ارائه راهكارهاي مديريتي براي مصرف انرژي از طريق رسانه ملي مي باشد ابتدا نظر مردم را در زمينه تاثير گذاري رسانه ملي بر اصلاح الگوهاي مصرف انرژي و چگونگي تاثير آن خواهد شد و سپس نظر مديران رسانه را نيز جويا خواهيم شد و در پايان با ارائه راهكارهايي مديريتي سعي در نشان دادن چارچوبي درست براي مصرف انرژي از طريق رسانه ملي خواهيم پرداخت .

چکيده:

رسانه ملي - الگوي مصرف- انرژي - مديريت- فرهنگ سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شريفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.