پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۶۸۵ شناسه:
سحر مولاي دانشجو:
آناليز، شبيه سازي و طراحي يك آنتن آرايه فازي پهن باند با نسبت گلبرگ اصلي به فرعي بهينه عنوان فارسي:
Analysis, Simulation and Design of a wideband phased array antenna with optimum Slide lobe level عنوان انگليسي:

آنتن‌هاي آرايه فازي بازتابي به خاطر امكان طراحي براي الگوهاي تشعشعي دلخواه و ساخت ساده بصورت برد ريز نوار در كاربردهاي مخابراتي و راداري مختلف مورد استفاده قرار گرفته مي‌شوند. در ساختار اين آنتن ها يك آنتن شيپوري كوچك به صفحه اي شامل تعدادي عنصر آرايه‌اي فعال ميتابد. موج تابشي توسط المانها دريافت شده و پس از ايجاد شيفت فاز مناسب بازتابيده مي‌گردد. فاز موج بازتابي بگونه اي تنظيم مي‌شود تا الگوي تشعشعي مطلوب ايجاد گردد. المانهايي كه در آرايه آنتن‌هاي بازتابي مسطح بكار گرفته مي‌شوند شامل المان پچ با استاب، پچ چند لايه با استاب، پچ با تزويج دريچه اي، حلقه‌ها و آنتن‌هاي دوقطبي هستند. در اين پايان‌نامه يك آنتن آرايه فازي مسطح بازتابي پهن‌باند با سطح گلبرگ فرعي بهينه SLL=25dB و بهره آرايه حداقل 30 دسيبل در باند فركانسي X با قابليت چرخش پرتو 20± درجه در هر راستاي سمت و عمود طراحي و بهينه‌سازي مي‌گردد. جهت طراحي آرايه مسطح بازتابي، المان آرايه را آنتن موجبري انتخاب كرده و همچنين جهت بهينه كردن سطح گلبرگ كناري آرايه از الگوريتم بهينه‌سازي OLPSO در نرم افزار MATLAB بهره گرفته خواهد شد.

چکيده:

آرايه فازي بازتابي، الگوريتم OLPSO، SLL، الگوي تشعشعي، تغذيه مونوپالس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود محمدطاهري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.