پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲۵ دفاع:
۱۶۷۹ شناسه:
ابوالفضل روحاني دانشجو:
ارائه مدل رياضي در زنجيره تأمين و توليد سبز با هدف كاهش مخاطرات زيست محيطي با تاكيد بر آلودگي هاي آب در صنعت نفت و پتروشيمي استان تهران عنوان فارسي:
Mathematical models in supply chain and green production to reduce environmental risks emphasis onwater pollution in the oil and petrochemical industry in Tehran Province عنوان انگليسي:

آلودگي آب يكي از مشكلات و چالش هاي مهم دنيا و ايران است. يكي از علل اصلي بيماريها و مرگ و مير در جهان آلودگي آب است. آب‌هاي سطحي و زيرزميني هر دو در معرض آلاينده هاي مختلف قرار دارند. با توجه به ماهيت، منشا ورود آلاينده ها، طبيعي و يا انسان ساز بودن، تقسيم بندي هاي مختلفي براي آلاينده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاينده هاي آلي آب كشاورزي، شيميايي، نفتي و غذايي مي باشند. هريك از اين چهار دسته خود داراي زير معيارهايي مي‌باشند. در اين پژوهش به بررسي، شناسايي و رتبه‌بندي دقيق آلاينده‌هاي آب در صنايع نفت و پتروشيمي با استفاده از تحليل مولفه‌هاي اصلي و فرآيند تحليل شبكه‌ايي پرداخته‌ايم. نتايج به دست آمده از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي بيانگر اين واقعيت است كه آلاينده‌هاي سرب، نيترات و سديم به ترتيب بيشترين امتياز را از خبرگان محيط زيست در حوزه آلايندگي آب به خود اختصاص داده‌اند. همچنين استفاده از فرآيند تحليل شبكه‌اي نشان داده است كه آلاينده‌هاي كشاورزي با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاينده‌هاي نفتي با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. در اين پژوهش پس از بررسي و رتبه‌بندي آلاينده‌هاي آب در صنايع نفت و پتروشيمي با استفاده از روش هاي آناليز فاكتور و فرآيند تحليل شبكه‌اي، به ارائه مدل رياضي و حل مدل با برنامه‌ريزي آرماني با هدف پيش‌بيني و استخراج آلاينده‌هاي اساسي و ميزان آنها در صنعت نفت و پتروشيمي و همچنين كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي پرداخته‌ايم. محقق اميدوار است با ارائه آن به سازمان‌هاي مربوطه گامي موثر در جلوگيري از تخريب محيط زيست توسط آلاينده‌ها اين صنعت برداشته شود.

چکيده:

آلاينده‌هاي آب، فرآيند تحليل شبكه‌اي، تحليل مولفه‌هاي اصلي، تحليل عاملي، صنعت نفت و پتروشيمي، مدلسازي رياضي، برنامه ريزي آرماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
دکتر عباس كرامتي استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر رزمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.