پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۱ دفاع:
۱۶۷۸ شناسه:
سيدمحمد حسني دانشجو:
بررسي نقش كميته رفع تبعيض نژادي و رويه هاي ويژه مربوطه در برابر چالش هاي جهاني اين حوزه عنوان فارسي:
The role of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination عنوان انگليسي:

اصل عدم تبعيض بعنوان بخشي از معماري بنيادين موضوع حقوق بشر مي‌باشد. عدم تبعيض رهيافت و راهي براي دستيابي به برابري در بهره مندي از حقوق بشر مي‌باشد. بدون شك كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژادي جامعترين معيار بينالمللي در عرصه ابزارها و سازوكارهاي مقابله با تبعيض نژادي مي‌باشد. كنوانسيون بازتابي از اولويت هاي جامعه بين المللي در سازمان ملل در خصوص رفع تبعيض نژادي است و مفاد اصلي آن بخشي از قوانين عرفي بينالمللي حقوق بشر مي‌باشد.

كميته رفع تبعيض نژادي بعنوان نهادي برآمده از كنوانسيون بين المللي رفع كليه اشكال تبعيض نژادي در راستاي اجراي مفاد كنوانسيون تلاش دارد تا حوزه هاي تحت نظارت خود را با توجه به تحولات جامعه جهاني توسعه دهد.

كميته رفع تبعيض نژادي در مرحله بررسي وضعيت كشوري تاكنون به درك اوليه از مفاهيم، ساختارها و هنجارها و همچنين دامنه گسترده اي از نقض معيارهاي حقوق بشري و كمبودها در اين زمينه دست يافته است. اين مهم از طريق نظارت و بررسي مستمر گزارش هاي ادواري دولت هاي عضو كنوانسيون در طول سال هاي گذشته عملي شده است.

در راستاي توسعه مفهومي و گستره پوشش كنوانسيون در حوزه هاي مختلف نژاد پرستي و تبعيض نژادي، كميته تاكنون توانسته است نظرات تفسيري متعددي در خصوص مفاد كنوانسيون ارائه نمايد و در راستاي پر كردن خلاء هاي موجود دست به ارائه تفاسير موسعي در زمينه واژگان بكار رفته در كنوانسيون زده است.

در همين زمينه كميته با همكاري ساير سازوكارهاي حوزه مبارزه با نژادپرستي و تبعيض نژادي نظير كميته ويژه تبيين معيارهاي تكميلي، گروه كاري بين دولتي اجراي موثر اعلاميه و برنامه عمل دوربان، گروه كارشناسان مستقل عاليرتبه و گروه كاري كارشناسان مردم آفريقايي تبار در صدد تبيين چارچوب هاي حقوقي لازم جهت پرداختن به چالش هاي جديد جهاني در اين حوزه مي‌باشد.

چکيده:

حقوق بشر - تبعيض نژادي - رويه هاي ويژه- كميته رفع تبعيض نژادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
دکتر نسرين مصفا استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

canadian Journal of Criminology and Criminal Justice

/

The role of Committee on the Elimination of Racial Discrimination in the development of concepts and provisions of International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

سيد باقر ميرعباسي و سيد محمد حسني

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.