پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۱۶۷۳ شناسه:
سيده معصومه موسوي دانشجو:
بررسي كانون هاي گرد وغبار با منشاء طبيعي و اثر تغييرات كاربري اراضي و شدت آن (مطالعه موردي:كلان شهرتهران) عنوان فارسي:
The survey Dust Hotspots with Natural Origin and The Effect Land Use Changes on Its severity (Case Study Tehran Metropolis عنوان انگليسي:

گردو غبار ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه هاي متداول و در رديف ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ نظير ايران اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ آثار مخربي ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد و ﺧﺴﺎرت ﻫـﺎي زيادي را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .در سال هاي اﺧﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر به يكي از ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ خصوص در كشورهاي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ، در اﯾﺮان ﮔـﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﭘﺪﯾﺪة ﻫـﺎي ﺟـﻮي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و در كشور ما اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ. طوﻓﺎن ﻫﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒـﺎر رخ داده در ﺳﺎل هاي اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﯾـﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒلي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧـﺪ :ﻏﻠﻈـﺖ، اﻧـﺪازة ذرات ﻣﻌﻠﻖ در هوا ، ﺗـﺪاوم دورة زﻣـﺎﻧﯽ، ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ، وﺳﻌﺖ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ و دوره زﻣـﺎني وﻗﻮع. در گذشته دوره ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب ﻛﺸﻮر تحت تاثير گرد و غبار بودند، كه سال هاي اخير ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اين پديده ﻗﺮار گرفته است ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي وداﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز نيز نفوذ پيدا كرده است.

مطالعات اخير نشان داده است كه فراواني طوفان‌هاي گرد و غبار مي‌تواند نشانه تغييرات آب و هواي جهاني باشد و به نوبه خود مي تواند انواع تاثيرات محيط زيستي داشته باشد (Taheri shahriayni et al., 2014).

بنابراين در اين رساله از داده‌هاي ماهواره‌اي براي شناسايي منابع محلي توليد گرد و غبار و مسيرهاي اصلي عبور آن استفاده خواهد شد. همچنين با ارائه يك پايگاه داده اطلاعات مكاني شامل اطلاعات پايه و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ نظير اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮافي، زمين شناسي، ژئومورفولوژي ، نقشه هاي كاربري اراضي، پوشش گياهي، داده ها و تصاوير ﻣﺎﻫﻮاره اي و نيز نتايج حاصل از پردازش داده ها و تصاوير ماهواره اي، امكان اﺳﺘﻔﺎده و بهره برداري از آن درﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﺤﻴﻄﻲ و نيز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هاي پشتيباني تصميم در آينده فراهم خواهد گرديد.

چکيده:

گرد وغبار، سنجش از دور، معضلات زيست محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد راهنما:
دکتر جواد بداق جمالي استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا زهتابيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.