پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۲ دفاع:
۱۶۶۱ شناسه:
مطهره مصلحي دانشجو:
تاثير تمرين هوازي و شناختي بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به اختلال و فشار رواني پس از ضربه عنوان فارسي:
The Effect of Aerobic and Cognitive Training on Attention and Memory of veterans with posttraumatic stress disorder عنوان انگليسي:

در اين پژوهش تاثير تمرينات هوازي، تمرينات شناختي و تمرين تركيبي (هوازي - شناختي) بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به PTSD مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براين اساس تعداد ۴۰ جانباز مبتلا به PTSD به عنوان نمونه آماري در اين تحقيق مشاركت خواهند داشت. قبل و پس از ۸ هفته تمرينات منظم كه به صورت سه جلسه در هفته انجام خواهد شد- ميزان توجه و حافظه اين آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه حافظه وكسلر و آزمون رنگ -واژه استروپ اندازه گيري خواهد شد

چکيده:

تمرين هوازي- تمرين شناختي- توجه- حافظه جانباز - اختلال و فشار رواني پس از ضربه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر الهه عرب عامري استاد راهنماي دوم:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.