پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۱۶۶۰ شناسه:
كيميا ميرزائي متين دانشجو:
ارايه راهكارهايي در جهت كاهش پيامدهاي منفي حاصل از كنترل احساس خشم در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: سازمان بهشت زهرا(س)) عنوان فارسي:
Strategies for Reducing the Negative Consequences of Managing the Anger in Service Organizations (case study: Behesht-e Zahra Organization) عنوان انگليسي:

يكي از مهمترين موانع درون سازماني در جهت تحقق اهداف سازماني، مساله سلامت احساسي نيروي انساني آن سازمان است. سازمان بهشت زهرا يك سازمان خدماتي است كه به خيل عظيمي از شهروندان خدمات ارائه مي دهد. با توجه به خصوصيات اين سازمان، مطالعه سلامت احساسي پرسنل اين سازمان در رابطه با تجربه احساس خشم و مديريت اين احساس مورد توجه مي باشد. اين تحقيق قصد پاسخ گويي به يك سؤال كلي را دارد: - در رابطه باكنترل احساس خشم، استراتژي هاي مناسب در جهت كاهش پيامدهاي منفي كه منجر به كاهش عدم رضايت شغلي و افزايش بهره وري سازماني مي شوند كدامند؟ فرضيات بر اساس چهار چوب نظري تحقيق در دو دسته فرضيه تنظيم شده است: 1) فرضيات عوامل مؤثر در تجربه خشم(عدم استقلال شغلي، شرايط بد محيط كاري فرد، احساس نابرابري در محيط كار، تضاد نقش هاي كار و خانواده)، 2) فرضيات عوامل مؤثر در پيامدهاي(پيامدهاي منفي ازخودبيگانگي-افسردگي و عدم رضايت از شغل) مديريت احساس خشم(عوامل فردي و سازماني). هدف كلي اين پژوهش ارائه راهكار در جهت كاهش تجربه احساس خشم و كاستن پيامدهاي منفي مديريت احساس خشم در محيط كار است. ابزار جمع آوري اطلاعات اين تحقيق پرسشنامه است كه شامل سوالات بسته درباره مشخصات فردي و سازماني و گويه هايي است كه بتواند تجربه احساس خشم و پيامدهاي مديريت احساس خشم در محيط كار را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماري شامل 500 پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) كه در معاونت هاي مالي، اداري، هماهنگي و برنامه ريزي، فرهنگي_اجتماعي، فني و عمراني، و خدمات شهري مشغول به كار هستند مي باشد. از آنجا كه تهيه فهرست جامعه آماري امكان پذير است از نمونه گيري تصادفي ساده سهميه بندي شده استفاده مي شود. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آماري حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضيات تحقيق از دو روش استفاده مي شود : الف- كاربرد تكنيك هاي آماري در سطح توصيفي، ب استفاده از تكنيك هاي آماري در سطح استنباطي. كليه محاسبات و ترسيم نمودارها و جداول از طريق نرم افزار spss صورت مي گيرد.

چکيده:

مديريت احساس، پيامدهاي منفي، احساس خشم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرين قلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر پورعزت استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.