پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۴ دفاع:
۱۶۵۹ شناسه:
فراز پاك ضمير دانشجو:
تاثير تمرينات تكليف دوگانه فزآينده بر وضعيت عملكرد حركتي، خطر زمين خوردن و كيفيت زندگي سالمندان سالم و مبتلا به نقص شناختي خفيف عنوان فارسي:
Effects of progressive dual-task training on motor performance status, fall risk and quality of life in healthy and mild cognitive impairment elderly عنوان انگليسي:

بيماران مبتلا به اختلال شناختي خفيف از عدم كفايت در تكنيك هاي جبراني و فقدان كنترل حركتي در زمان زمين خوردن رنج مي برند از اين رو به نظر مي رسد كه نقص هاي شناختي و حركتي رابطه دو سويه دارند. در حالي كه شواهد همه گير شناسي در حمايت از عوامل خطر شناختي و حركتي براي زمين خوردن وجود دارد، آثار اختلال شناختي بر كنترل قامتي به ندرت مطالعه شده است. علاوه بر اين، مكانيسم افزايش شيوع و تداوم زمين خوردن مبهم است. هدف اين تحقيق اين است كه آثار تمرينات تكليف دوگانه فزاينده بر عملكرد حركتي، وضعيت شناختي، خطر زمين خوردن و كيفيت زندگي را بين سالمندان با و بدون اختلال شناختي خفيف ارزيابي كند. ميانگين سن شركت كنندگاني كه در تحقيق وارد شدند 75.65 سال (با دامنه سني 65 تا 90) بود. ارزيابي ها بعد از 12 هفته نشان داد كه گروه اختلال شناختي تغييرات مثبت بيشتري در شناخت نشان دادند در حالي كه گروه طبيعي آثار مشهودتري در خطر افتادن و عملكرد در آزمون دسترسي داشتند (05/0>P). اين يافته ها از نتايج قبلي حمايت مي كنند كه نشان مي دهند آثار مثبت تمرينات دوگانه بر متغيرهاي شناختي به متغيرهاي بيولوژيكي وابسته هستند كه طي تمرين ظهور مي كنند. نتايج اين تحقيق همچنين پيشنهاد مي كند كه مزاياي جسماني تمرينات دوگانه پيش رونده (مانند انعطاف پذيري) بر تغييرات شناختي برتري دارند. در پژوهش هاي آتي، كاربردهاي باليني و مسائل پاتوفيزيولوژي بايد بررسي شوند.

چکيده:

سالمندان، زمين خوردن، شناخت، تكليف دوگانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فضل اله باقرزاده استاد مشاور:
دکتر الهه عرب عامري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.