پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۱۶۵۷ شناسه:
وحيد ملكي دانشجو:
نقش دادرس اداري در صيانت از قانون اساسي با تأكيد بر رويه ديوان عدالت اداري عنوان فارسي:
The role of the administrative judge in protecting the constitution with emphasis on the procedure of the Administrative Court of Justice عنوان انگليسي:

امكان سنجي صيانت از قانون اساسي در بطن دادرسي اداري يكي از موضوعات مغفول در ساختار حقوق اداري كشور است. ضرورت توجه به اين موضوع بيش و پيش از هر چيز در گرو ضروري دانستن صيانت از قانون اساسي در وجه كلي آن است. اگر چه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهاد شوراي نگهبان را به عنوان رسمي ترين نهاد سياسي راي وظيفه صيانت از قانون اساسي معين كرده است اما با اين حال مدرن ترين انديشه هاي حقوق اساسي در دنيا امروزهه وظيفه صيانت از قانون اساسي را نه تنها محدود به يك نهاد خاص نمي دانند كه با بسط انديشه اساسي سازي حقوق تمامي روند ها و نهاد هاي مختلف در ساختار حقوقي را براي صيانت از قانون اساسي ضروري قلمداد مي كنند.

در اين بين دادرسي اداري يكي از حوزه هاي مهم تكاپو و پويايي نظام حقوقي است و رويه سازي دادرسان اداري و ايجاد عرف هاي اداري در بطن رسيدگي به منازعات مردم و واحد هاي دولتي، بيش و پيش از هر چيز به امر صيانت از قانون اساسي ياري مي رساند. شايد عدم تصريح قانون اساسي به ايفاي اين وظيفه بر دوش نهادي چون ديوان عدالت اداري مهم ترين عامل غفلت از اين موضوع بوده باشد. با اين حال در سال هاي اخير با حاكم شدن تفسيري خاص بر اصل ۱۷۰قانون اساسي از يك سو و فعاليت دادرسان اداري در ديوان عدالت اداري در صيانت عملي از قانون اساسي از سوي ديگر بار ديگر نكاه ها را ظرفيت فوق العاده ديوان در امر پاسداري از قانون اساسي جلب كرده است.

با اين وجود نهاد ديوان عدالت اداري تنا نهادي نيست كه در فرآيند دادرسي اداري مي توان از اون انتظار ايفاي نقش صيانت از قانون اساسي را دارا بود. انبوهي از مراجع شبه قضايي و دادگاه هاي اختصاصي اداري نيز در ساختار حقوقي كشور وجود دارد كه روزانه به امر حل ترافع ميان هروندان با واحد هاي دولتي مشغول هستند و مي توان امكان بار كردن وظيفه صيانت از قانون اساسي را در ميان آن ها نيز به سنجش و گفتگو نشست.

در پژوهش حپيش رو ضمن تشريح مفهوم دادرسي اداري و انواع و اقسام مدل هاي آن در جهان و شناسايي مدل به كار گرفته شده در ايران، به امكان سنجي ظرفيت هاي صيانت از قانون اساسي در ديوان عدالت اداري پرداخته و

مصاديق و رويه هاي تجربه شده آن را نيز آشكارخواهيم ساخت و در پايان تحليلي بر امكان صيانت از قانون اساسي در بطن دادرسي هاي نهاد هاي شبه قضايي نيز ارايه خواهيم كرد.

چکيده:

دادرس اداري ،صيانت از قانون اساسي، ديوان عدالت اداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد رضايي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور:
دکتر رضا طجرلو استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهش هاي اخلاقي

/215-234

صيانت از قانون اساسي در رويه ديوان عدالت اداري با محوريت حرمت اشخاص و منع هتك حيثيت

محمد جواد رضايي زاده-وحيد ملكي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.