پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۱ دفاع:
۱۶۵۲ شناسه:
ابوالفضل انتظاري دانشجو:
نقش دادستان كل كشور در تامين و تضمين حقوق شهروندي عنوان فارسي:
The role of attorney general to secure and guarantee the citizenship rights عنوان انگليسي:

هر يك از حقوق شهروندي و حقوق بشر به دو حوزه متفاوت از حقوق انساني اشاره دارند.حقوق بشر حقوقي جهاني،بنيادين و مطلق است كه به همه ي آدميان به جهت انسان بودنشان صرف نظر از تابعيت و ريشه ي قومي يا نژادي،مبناي اجتماعي و غيره و غير مشروط و غيرقابل سلب كه لازمه ي بنا نهادن حياتي شايسته ي شأن انساني است تعلق دارند.در صورتي كه حقوق شهروندي حقوقي است كه براساس قانون و در قلمرو يك واحد سياسي،شهروند يعني تبعه ي آن ميتواند از آن بهره مند شود.گرچه به طور استثنايي ممكن است از تبعه سلب و يا به غير تبعه ي مقيم نيز تعلق گيرد.منشأ اين حقوق در نظامهاي سكولار اراده ي مردم تلقي ميگردد زيرا آنان به حاكميت مشروعيت مي بخشند.لكن در نظام اسلامي خداوند است زيرا مشروعيت حاكميت از آن اوست.اين امر در مقدمه ي قانون اساسي بيان و حقوق مربوطه در اصول متعدد قانون اساسي شناسايي و تضمين آن از طريق قانون موضوعه مورد تأكيد قرار گرفته است.قوه ي قضاييه،به عنوان قوه اي مستقل نهادي پشتيبان حق هاي فردي و اجتماعي و مسول تحقق عدالت برپايه ي قانون اساسي عهده دار وظايفي است كه يكي از مهمترين آن بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي (احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع) است.حال بايد ديد كه دادستاني كل كشور توجها به اصل ۱۶۲ قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه چه نقشي در تامين و تضمين حقوق شهروندي مي تواند ايفا نمايد.نقاط قوت و ضعف آن چيست و براي رفع كاستي ها چه اقداماتي مي توان انجام داد.

چکيده:

دادستان كل كشور-حقوق شهروندي-حقوق بشر-حقوق عامه-تابعيت-اقامت-قانون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ولي رستمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.