پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۹/۲۸ دفاع:
۱۶۴۸ شناسه:
جواد نورعلي دانشجو:
تأثير خودمختاري و عدم خودمختاري در تمرين بر انگيزش خودمختاري و حمايت خودمختاري ادراك شده در تربيت بدني عنوان فارسي:
The effect of Autonomy and non-Autonomy in Practice on Autonomous Motivation and Perceived Autonomy Support in Physical Education عنوان انگليسي:

هدف از پژوهش حاضر افزايش كارايي كلاسهاي تربيتبدني در ترغيب دانشآموزان به فعاليتهاي بدني بيرون آموزشگاهي بود. براي اين منظور، نمونه 100 نفري دانشآموزان پسر از طريق نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند. با توجه به هدف كلي پژوهش از دانشآموزان خواسته شد قبل و بعد از تمرينات به سه پرسشنامه "انگيزش ورزشي"، "حمايت خودمختاري ادراك شده در زمينه ورزش" و "پرسشنامه قصد شركت در فعاليتبدني"، پاسخ دهند. كل دوره تمريني 10 هفته بود كه همزمان با ساعات درسي تربيتبدني مدرسه اجرا شد. نتايج تحليل چند متغيره كوواريانس نشان داد افرادي كه پروتكل تمريني را به صورت خودمختار تمرين كرده بودند داراي انگيزش بيشتري بوده و از زنگ تربيتبدني لذت بيشتري را نسبت به ديگر دانشآموزان برده بودند.

به طور كلي ميتوان گفت استفاده از روش خودمختاري، بيشتر مواقع باعث ميشود دانشآموزان از درس تربيتبدني حداكثر لذت را برده و ترغيب گردند در كلاسهاي سازمان يافته فعاليتبدني خارج از آموزشگاه شركت كنند.

چکيده:

خودمختاري، انگيزش خودمختاري، فعاليت بدني، تربيت بدني، نظريه خودتعيين گري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول حمايت طلب استاد راهنما:
دکتر محمود شيخ استاد راهنماي دوم:
دکتر فضل اله باقرزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۹ بهار مطالعات روانشناسي ورزشي جواد نورعلي ، دكتر محمود شيخ، دكتر رسول حمايت طلب، دكتر فضل اله باقرزاده تاثير تمرين خودمختاري بر انگيزه ورزشي و حمايت خودمختاري ادراك شده در دانش آموزان داخلي پذيرش شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.