پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۲ دفاع:
۱۶۴۱ شناسه:
اكبر پيوسته دانشجو:
طراحي مدل به كارگيري نخبگان علمي در محيط هاي دانشگاهي كشور عنوان فارسي:
Design implementation and impact of scientific elites, scientific, technological and cultural environments. عنوان انگليسي:

يكي از عواملي كه امروزه نقش پراهميت و بسزايي در رشد و توسعه هر جامعه دارد منابع انساني آن جامعه مي باشد. به همين خاطر سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي براي تربيت و فراهم سازي اين منابع در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به عمل مي‌آيد.در حقيقت، نيروي انساني متخصص و با انگيزه، مهم‌ترين سرمايه بشريت در حفظ و توسعه حيات است و پيشرفت و ترقي كشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداري و بهره برداري صحيح از نخبگان و منابع انساني فرهيخته است. اين نوع سرمايه‌گذاري كه طي سال‌ها و با صرف منابع مادي و معنوي نامحدود ميسر مي‌شود، متخصصان را به سرمايه ملي مبدل مي‌كند. علي رغم تحمل هزينه و سرمايه گذاري زياد كشورهاي در حال توسعه براي تربيت اين منابع، عدم نگهداري و بهره برداري صحيح از نخبگان باعث لطمات جبران ناپذيري را از لحاظ اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي به اين كشورها وارد مي‌سازد و عملا فرصت بهره برداري از اين سرمايه گذاري را از كشورهاي در حال توسعه سلب مي‌نمايد. (پايك ، ۲۰۰۰)

شرايط رقابتي در مقياس جهاني، روز به روز و با شتاب افزايش مي‌يابد. زندگي«دانش بنيان » عميقتر از هر زمان ديگر شرط بقاء شده است و جوامع صنعتي مبتني بر دانايي و در حال عبور به جوامع اطلاعاتي و يادگيرنده هستند. به همين منظور، دانشگاه در جهان امروز، كاركردي فراتر از آموزش افراد را يافته و توسعه جوامع وابستگي شديدي با رشد آموزش عالي آنها دارد. آموزش عالي، با چنين نقش و جايگاه مهمي در توسعه، نميتواند به منابع انساني جامعه، بي‌اعتنا باشد.از همين رو، ضرورت برنامه‌ريزي براي رشد اين منابع و ارتقاي كيفيت زندگي وابستگان به بخش آموزش در هر كشور، انكارناپذير است.(فولادگر،1393،ص3)

برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري براي نخبگان حداقل از دو منظر مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. منظر اول وظايف و مسئوليت‌هاي حكومت در قبال استعدادهاي آحاد جامعه است. بدين معنا كه يكي از وظايف حكومت و بويژه حكومت اسلامي، زمينه سازي براي پرورش استعدادهاي آحاد جامعه در همه ابعاد است. در اين نگاه ميان انواع استعدادها و سطح استعداد افراد تمايزي نيست و هيچ كس از حيث ضرورت زمينه سازي براي پرورش استعدادش بر كس ديگري ارجحيت ندارد. در صورت اتخاذ اين نگاه ممكن است افرادي با سياستگذاري خاص براي نخبگان مخالف باشند(مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي, 1382). عمده استدلال اين افراد اين است كه همه آحاد جامعه از استعدادهايي برخوردارند و حكومت اسلامي بايد براي همه آحاد فرصت‌هاي برابر را فراهم آورد. جداي از اين نگاه به پرورش استعداد كه نگاهي عام به همه استعدادها است، كشور نيازمند نگاه و طرح مساله‌اي است كه بتواند ميان افراد و استعدادها در ميزان توجه اولويت‌بندي نمايد. در اين نگاه بر اساس اهداف و اولويت‌هاي كشور، توجهي خاص به برخي از استعدادها وجود خواهد داشت و سياست‌گذاري براي آنها مهمتر و با اولويت بيشتري مدنظر قرار خواهد گرفت. به طور خاص در شرايط كنوني كه علم و فناوري اولويت اصلي كشور است، برنامه‌ريزي و

سياست‌گذاري براي استعدادهاي برتر اين حوزه از اولويت بيشتري برخوردار خواهد بود. بنا به سند چشم انداز بيست ساله، جمهوري اسلامي ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي و علوم و فناوري در منطقه خواهد بود. با توجه به تحولات عرصه جهاني تحقق چنين هدفي بيش از هر چيز نيازمند محوريت علم و فناوري در توسعه اقتصادي است و پوشيده نيست كه علم و فناوري پيشرفته نيازمند استفاده از دارايي‌هاي انساني است. ايران از دو منظر كمي و كيفي از دارايي‌هاي انساني‌ بالايي برخوردار است. از منظر كمي، جوان بخش عمده و اصلي جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد و از نظر كيفي استعداد جوانان ايراني از متوسط استعداد جوانان ساير كشورها بيشتر است كه موفقيتهاي كشور در المپيادهاي بين‌المللي نشانه اي از اين مطلب مي‌باشد. لذا توجه و برنامه‌ريزي براي شناسايي و پرورش نخبگان در كشور از اولويت بالايي برخودار است.

مديريت نخبگان در جذب و بهره برداري از اين سرمايه هاي انساني، موضوعي به نسبت پيچيده است. نخبگان از جمله اجزاي نرم افزاري نظام هر جامعه اند كه عملكرد آنها كل نظام اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور را متأثر مي‌سازد(پورصادق و رنجبر،1389،ص2)

همچنين، جوهر اصلي انديشه افلاطون تأكيد اساسي بر نقش و جايگاه كليدي دانشمندان، كارشناسان و متخصصان در اداره امور جامعه است. به عبارت ديگر؛ نخبگان از جمله سرمايه‌هاي ارزشمند كشورها در عرصه هاي مختلف علمي، اقتصادي، فرهنگي و.... به شمار مي‌روند. در واقع؛ امروزه منابع دانش و به تبع آن نظامهاي منابع انساني دانش بنيان، به عنوان مهم‌ترين سرمايه هاي يك كشور محسوب مي‌شوند. بديهي است در ايران با ارزشها و باورهاي متعالي ديني، استفاده از اين سرمايه‌هاي ارزشمند مي‌تواند به روند سازندگي كشور كمك قابل توجهي كند و در صورت عدم برنامه‌ريزي صحيح و غفلت از بهره‌گيري مناسب از اين سرمايه‌ها باشد و موجبات پديده‌هايي نظير«دادنِ بازي به دست حريف» و گاهي اقدامات نادرست و نسنجيده مي‌تواند به مثابۀ فرار مغزها را فراهم آورد و نتيجۀ اين امر، علاوه بر ايجاد محروميت براي كشور، سبب ايجاد فاصله علمي بيشتر با كشورهاي توسعه يافته شود.لذا نبود مسئوليت شايستگان، آثار خود را حتي در لايه‌هاي بعدي جامعه نيز بر جاي مي‌نهد و نوعي بي‌اعتمادي و بي‌انگيزگي را در محيط بسط مي‌دهد. ترديدي نيست كه براي پرهيز از آسيبهاي حاكميت ناشايستگان، برقراري نظام مبتني بر نخبه گرايي و شايسته سالاري كه از اميدها و شعارهاي هميشگي نظام اسلامي بوده ضرورت تام مي‌يابد(انصاري،1386،ص13).

بنابراين، به منظور تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله (1404)جمهوري اسلامي ايران، با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر، بنياد نخبگان مرجعي است كه اولويت اول آن شناسايي، جذب، حفظ، حمايت و به كارگيري نخبگان در راستاي ارتقاي توليد علم، فنّاوري وپيشبرد توسعه فرهنگي و علمي كشور است(آشنايي با ضوابط و آيين نامه‌هاي بنياد،1389،ص1)زيرا براي كشور در حال توسعه‌اي چون ايران كه در مرحله رشد و خيز اقتصادي قرار دارد، توسعۀ منابع انساني نخبه و به كارگيري متخصصان علمي و فني نقش حياتي دارد(پورصادق و رنجبر،1389،ص13) بنياد پس از گذشت تقريباً هشت سال از زمان تأسيس و بنا به ضرورت بازنگري اين سيستم و اطمينان از عملكرد صحيح آن، اقدام به حمايت از پژوهشهايي در اين راستا كرده است. يكي از موضوعات مورد حمايت: «طراحي مدل به كارگيري و اثرگذاري نخبگان علمي، فناورانه و فرهنگي در كشور» است.

مطالعات انجام شده در ايران مؤيد ضرورت انجام اين پژوهش است؛ زيرا عدم بهره وري بالاي برخي سازمانهاي ايراني، ريشه در عدم شناخت و جذب و به كارگيري افراد متخصص و نخبه دارد(منوريان و فلاحي ، 1387)

بنابرين عدم توجه به نخبگان، عدم بكارگيري صحيح نخبگان، عدم توجه به محيط‌هاي علمي و فناورانه و ... لطمات جبران ناپذيري را از لحاظ اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي به اين كشورها وارد مي‌سازد، با عنايت به مطالب فوق محقق در پي طراحي مدل به كارگيري و اثرگذاري نخبگان علمي، فناورانه و فرهنگي در كشور مي‌باشد تا بتواند مدل مناسبي طراحي و از حداكثر توان نخبگان كشور در زمينه‌هاي علمي، فناورانه و فرهنگي استفاده كرد. از اين رو، بررسي علمي اين امري ضروري است.

چکيده:

نخبگان- به كارگيري- اثرگذاري- محيط هاي علمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدكمال واعظي استاد مشاور:
دکتر محمد خوش چهره جمالي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.