پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۱ دفاع:
۱۶۲۹ شناسه:
عليرضا حجي پور دانشجو:
مدل سازي نقش فرهنگ سازماني و انگيزه خود تعييني بر اخلاق ورزشي ورزشكاران نخبه ايران عنوان فارسي:
Modeling role of organizational culture and self-determined motivation on sports ethics elite athletes Iran عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر، مدل‌سازي نقش فرهنگ‌سازماني و انگيزه‌خودتعييني بر اخلاق‌ورزشي ورزشكاران نخبه ايران (مطالعه موردي: ليگ يك فوتبال ايران) بود. روش تحقيق، همبستگي، از لحاظ هدف كاربردي بود. جامعه آماري اين پژوهش تمام فوتباليست‌هاي ليگ آزادگان كشور (432 نفر)، فصل1396-1395، نمونه آماري 223 بازيكن بصورت تصادفي انتخاب شدند. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامه‌هاي‌‌ انگيزه ورزشي (SMS-II)، اخلاق‌ورزشي (MSOS) و پرسش‌نامه‌ فرهنگ سازماني (OCAI) مدل ادگار شاين، استفاده شد كه روايي و پايايي آنها با روش‌هاي رايج در تعيين اعتبار و پايايي پرسش‌نامه تعيين شد. براي تحليل داده‌ها از روش معادلات‌ساختاري به‌منظور روابط علّي بين متغير‌هاي مشاهده‌شده استفاده شد. يافته‌ها نشان داد بين فرهنگ‌سازماني و اخلاق‌ورزشي (41/0 r=و 05/0 p<) ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. هم‌چنين بين انگيزه‌خودتعييني و اخلاق‌ورزشي (39/0 r= و 05/0 p<)، ارتباط مثبت و معناداري مشاهده شد. نتايج آزمون تحليل‌مسير حاكي از برازش مدل ارتباط بين فرهنگ‌سازماني و انگيزه-خودتعييني با اخلاق‌ورزشي بود. تمامي بارهاي عاملي بين مولفه‌ها و عوامل در سطح معقولي (بيشتر از 4/0) قرار داشت و مدل از برازش مناسبي برخوردار و مدل‌مفهومي تحقيق تاييد شد. بنابراين بر اساس يافته‌ها، اخلاق‌ورزشي بيشتر توسط ادراك ارزشمندي و تأثيرپذيري مستقيم بازيكنان از تعاملات موجود در فوتبال و اطرافيان متأثر مي‌شود كه پيشنهاد مي‌شود متوليان فوتبال كشور در شناسايي كدهاي اخلاق‌ورزشي، نوع فرهنگ‌سازماني و عوامل مؤثر در انگيختگي ورزشكاران نخبه ايران تلاش كنند.

چکيده:

اخلاق ورزشي، فرهنگ سازماني، انگيزه خودتعييني، ورزشكاران نخبه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرزاد حميدي استاد راهنما:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد خبيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.