پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۶۲۷ شناسه:
سيدمحمد اشتاء دانشجو:
بررسي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري (CDF) در شهر دزفول عنوان فارسي:
determining the indexes of strategy development city in Dezful city عنوان انگليسي:

استراتژي توسعه شهري رويكردي جديد در برنامه ريزي شهري است كه با تاكيد بر مشاركت شهروندان و كاهش فقر بسياري از مشكلات برنامه ريزي هاي گذشته از جمله طرح هاي جامع و تفصيلي را حل نموده و در توسعه پايدار شهرها موفق بوده است. ما در اين تحقيق شاخص هاي استراتژي توسعه شهري( بانكي بودن، حكمروايي خوب، رقابتي بودن، زيست پذير بودن) را كه توسط سازمان جهاني ائتلاف شهرها بيان شده را در شهرستان دزفول مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم. روش تحقيق براساس هدف ،كاربردي و بر اساس روش، توصيفي تحليلي است. براي ارزيابي شاخصها از روش تهيه پرسش نامه استفاده شده و حجم نمونه ما ۴۰۰ نفراز شهروندان و ۵۰ نفر از مسئولين ميباشد.

چکيده:

استراتژي توسعه شهري، برنامه ريزي شهري، مشاركت شهروندان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اشرف رحيميان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.