پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۱ دفاع:
۱۶۲۵ شناسه:
ميثم كلهر دانشجو:
بررسي تحليلي و تجربي رشد آسيب در بارگذاري خستگي عنوان فارسي:
Theoretical and Experimental Investigation of Damage growth under Fatigue Loading عنوان انگليسي:

اصلي ترين دليل اختلاف بين مقادير واقعي وتئوري خواص مكانيكي مواد، مقدار آسيب بوجود آمده در آنهاست. با استفاده از مدل هاي مدرن مكانيك آسيب، ميزان آسيب را به چرخه بارگذاري مرتبط نموده و باتوجه به روشهاي عددي مساله را تحليل و بررسي مي كنيم. بصورت تجربي نمونه را تحت آزمايش هاي استاندارد خستگي قرار داده و ميزان رشد آسيب در بارگذاري خستگي روي نمونه را بدست مي آوريم. در نهايت نتايج بدست آمده تئوري و تجربي را باهم مقايسه مي كنيم.

چکيده:

Fatigue Damage,Damage mechanics,Low cycle Fatigue

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.