پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۶۲۳ شناسه:
فاطمه السادات اعرابي دانشجو:
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با عملكرد عنوان فارسي:
َAn Inter active Model Of Communications Organizational Strategies And human Resources Strategies With Performance عنوان انگليسي:

اجراي استراتژيك موفق بستگي به مسائل رفتاري، ساختاري و كاركردي دارد. تعامل استراتژي هاي ارتباات ( از مسائل رفتاري) و استراتژي هاي منابع انساني( از مسائل كاركردي) در مراكز پژوهشي از اهميت بيشتري برخوردار است.

سوال اصلي ( در مرحله اول - تحقيق كيفي) عبارت است از الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با عملكرد واحدهاي پ

ژوهشي چيست؟ در مرحله دوم بر اساس الگوي حاصل شده فرضيه مطرح خواهد شد.

نوع تحقيق: بر اساس نتيجه يك تحقيق توسعه اي ( الگو سازي )است.

بر اساس هدف يك تحقيق اكتشافي( در مرحله اول) و يك تحقيق توصيفي در مرحله دوم ) است.

بر اسا س داده يك تحقيق كيفي ( در مرحله اول) و يك تحقيق كمي در (مرحله دوم ) است.

گرد آوري اطلاعات:

بر اساس دسته بندي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري واحدهاي پژوهشي به چهار مجموعه تقسيم شده اند. به منظور بررسي دقيق تر و مؤثرتر پژوهش يك گروه از واحدهاي پژوهشي كه متعلق به ساير دستگاه ها و نهادهاي اجرايي هستند، در اين پژوهش مورد توجه قرار مي گيرند.

قلمرو موضوعي: از مسائل رفتاري ( ارتباطات) و از مسادل كاركردي ( منابع انساني) مد نظر قرار مي گيرند.

قلمرو زماني: زمان معاصر است.

دوره زماني: سه سال منتهي به سال ۹۴

مكان تحقيق: واحدهاي پژوهشي داراي مجوز از وزرات علوم، تحقيقات و فناوري مستقر در تهران

نمونه آماري: ۲۶ واحد پژوهشي

روش نمونه گيري: در مرحله كيفي: گلوله برفي

در مرحله دوم: تصادفي از هر درجه( الف - ب- ج) از مراكز پژوهشي مي باشد.

روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيه ها: در مرحله اول روش تحليل محتوا و در مرحله دوم روشهاي آماري توصيفي و استنباطي خواهد بود.

زمان مورد نياز: ۱۲ ماه

چکيده:

استراتژي هاي منابع انساني ، استراتژي هاي ارتباطات ، عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنماي دوم:
دکتر مير علي سيد نقوي استاد مشاور:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.