پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۱۶۲۱ شناسه:
عبداله وثوقي نيري دانشجو:
تصويرپردازي از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهاي قرآن عنوان فارسي:
Prospective of coordinates of authoritative army in the light of Quran guidelines عنوان انگليسي:

تصاوير متفاوت آينده، ارزش‌هاي گوناگوني را برمي‌دارند و واقعيت‌هاي ويژه‌اي را بازتاب مي‌دهند. هدف از اين پژوهش تصويرپردازي از مختصات يك ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهاي قرآن مجيد، در راستاي ايجاد تصوير بصيرت بخش بوده ، به‌گونه‌اي كه امكان استفاده اثربخش‌تر از همه ظرفيت‌هاي ملي براي دفاع اثربخش در آينده، فراهم آيد. اين پژوهش يك پژوهش از نوع بنيادي بوده، رويكرد آميخته اكتشافي دارد ؛ از روش تحليل تم و روش تحقيق موضوعي در قرآن، در بخش كيفي و از روش مدلسازي ساختاري تفسيري در بخش كمي استفاده شد. در بخش كيفي براي شناسايي تم‌ها و مفاهيم مرتبط با ارتش مقتدر در قرآن مجيد، تفاسير الميزان و نور موردبررسي قرار گرفت و سپس مضامين اصلي مرتبط با آن استخراج و كدگذاري گرديد. از آراء كدگذاران مستقل و گروهي از خبرگان بهره گرفته شد. يافته‌ها پژوهش 597 مضمون اصلي در قالب 73 مضمون سازمان‌دهنده و 14 مضمون فراگير شامل جهت سازها، الزامات محيطي، نيروي انساني، آماد و پشتيباني، فرماندهي، نوآوري، اقتضائات سازماني، پوياشناسي تهديد نرم، تهديد نيمه سخت، مقابله با تهيديد سخت، توان رزم، ضرورت و كاركرد ارتش، معماري سازمان و حفاظت اطلاعات مشخص گرديد. در بخش كمي 14 مضمون فراگير احصا شده در بخش كيفي با مدل‌سازي ساختاري تفسيري، بر اساس تحليل نظرات 22 نفر از خبرگان دفاعي در چهار سطح قرار گرفتند كه بيشترين تاثير را سطوح سوم و چهارم در تصويرپردازي دارند. بر اساس نتايج اين پژوهش متغيرهاي سطح اول، به منزله متغيرهاي وابسته، متغيرهاي سطح دوم به‌مثابه متغيرهاي پيوندي و متغيرهاي سطح سوم و چهارم به‌منزله متغيرمستقل و كليدي نقش ايفا مي كنند. نتيجه اين پژوهش، ايجاد زمينه‌اي براي درك بهترين تصوير براي ارتش خوب در هر زمان و هر مكان مقتضي است، اين تصوير بايد بر حسب مقتضيات در هر زمان بازسازي و بازپردازي شود كه شايسته است اولين مرجع اين اقدام مهم، محضر شريف قرآن حكيم باشد.

چکيده:

تصويرپردازي، ارتش،اقتدار، قرآن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر داود آقامحمدي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.