پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱/۳۱ دفاع:
۱۶۱۴ شناسه:
بهزاد قرباني درآباد دانشجو:
بررسي تطبيقي اصول مربوط به ارتقاء سلامت در معاملات دولتي در نظام حقوقي ايران و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD) عنوان فارسي:
The principals promoting integrity in public procurement with survey it the legal system of Iran عنوان انگليسي:

معاملات دولتي فرآيند تامين كالا و خدمات عمومي توسط دولت‌ها از بخش خصوصي مي‌باشد. نظر به مصرف حجم بيشتر منابع عمومي از طريق سيستم معاملات دولتي در راستاي تامين كالا و خدمات عمومي، بدليل تعارض منافع بخش عمومي و خصوصي از وضعيت آسيب پذيري‌براي سؤ‎استفاده مالي برخوردار است. حفظ و ارتقا سلامت در معاملات دولتي يكي از بنيان‌هاي نظام نوين معاملات دولتي درمصرف بهينه منابع عمومي است واطمينان از حفظ و ارتقا سلامت و مديريت موثر از منابع عمومي نيازمند اصول و مكانيزم‌هايي است.

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي براي ارتقا سلامت در معاملات دولتي در تمام مراحل چرخه معامله دولتي اصول و معيارهايي را در چهار ستون شفافيت، مديريت مطلوب، پيشگيري از سوءرفتار و نيز پاسخگويي و كنترل طبقه بندي كرده است. البته اين اصول هدف نيستند بلكه ابزاري براي رسيدن به اهداف اصلي معاملات دولتي از جمله افزايش اعتماد عمومي ،حفظ ارزش پول( قيمت منصفانه حفظ و مديريت مطلوب منابع مالي هستند.

در نظام حقوقي ايران، معاملات دولتي بايد از طريق مناقصه صورت گيرد و تصويب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 از سوي قانونگذار تلاشي است كه در راستاي شفاف سازي، رقابت پذيري و عدم تبعيض، رفتار منصفانه و برابردر مناقصات دولتي صورت گرفته است. اما با توجه به اهميت معاملات دولتي از يكسو و نواقص موجود در نظام معاملات دولتي ايران به منظور پيشگيري از خطرات تهديد سلامتي در معاملات دولتي بايد ضمن تبيين نقشه خطر توسط مقامات مجازوشناسايي نقاط و گلوگاه‌هاي آسيب پذير و اتخاذ مكانيزيم‌هاو رويه‌هايي كه باعث حفظ و ارتقا سلامت درمعاملات دولتي شود، مدنظر قرارگيرد. در اين تحقيق، پس از بيان كليات مفهوم سلامت، مباني و رويكردهاي حاكم برآن، معاملات دولتي و اهداف آن، نقش اصول حاكم بر ارتقا سلامت در معاملات دولتي از منظر سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

چکيده:

سلامت، معاملات دولتي، اصول حاكم بر ارتقا سلامت، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ،نظام حقوقي ايران.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا طجرلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدجواد رضايي زاده استاد مشاور:
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.